Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εγγυήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής εντός 20 ημερών από τη σύστασή του ως Ανώνυμες Εταιρείες ή από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5 του νόμου 2545/1997 εφόσον η τελευταία έγινε μεταγενέστερα, υποχρεούται να εκδώσει υπέρ του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, είτε από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, ποσού ίσου με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής που καθορίστηκε στην ανωτέρω απόφαση. Η εγγυητική επιστολή εγγυάται την άρτια πραγματοποίηση και αποπεράτωση των υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, σύμφωνα με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και γενικά την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσής τους, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε πρώτη ζήτηση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς όρους ή αιρέσεις και χωρίς ο πρωτοφειλέτης ή ο εγγυητής να δύνανται να αντιτάξουν οποιαδήποτε ένσταση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.