Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αμοιβές - Πληρωμές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προσδιορισμός της αμοιβής για την εκπόνηση κάθε Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 696/1974, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και εκάστοτε ισχύει, Περί αμοιβών μηχανικών και των σχετικών προδιαγραφών μελετών, και σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αμοιβή για οποιαδήποτε μελέτη, αυτή συμφωνείται μεταξύ Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και Μελετητή.

 

2. Στο Μελετητή, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως ποσοστού 20% επί της αμοιβής της Μελέτης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά σε κάθε πληρωμή προς το Μελετητή και σε ποσοστό που συμφωνείται από τα μέρη. Αντίστοιχα αποδεσμεύεται σταδιακά και η εγγυητική επιστολή.

 

3. Για την πραγματοποίηση οιασδήποτε πληρωμής προς τον Μελετητή συντάσσεται από αυτόν λογαριασμός ο οποίος συνοδεύεται κατ' ελάχιστον από τα ακόλουθα έγγραφα που κάθε φορά υποβάλλονται σε πέντε αντίγραφα:

 

(α) Νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο κ.λ.π.)

 

(β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

 

(γ) Έκθεση τήρησης των προθεσμιών εκπόνησης της Μελέτης

 

Ο λογαριασμός αφού εγκριθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του Μελετητή.

 

4. Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ο Μελετητής υποβάλλει αντίστοιχα τελικό Λογαριασμό με τον οποίο γίνεται εκκαθάριση κάθε οικονομικής εκκρεμότητας των συμβαλλομένων. Μετά την εξόφληση του λογαριασμού αυτού, ο Μελετητής δεν διατηρεί πλέον άλλες αξιώσεις από τη Σύμβαση Μελέτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.