Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Περάτωση - Παραλαβή Μελετών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διαδικασία των εγκρίσεων των Σταδίων Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και τη διενέργεια των παραλαβών κάθε Μελέτης. ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ορίζει Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Η Επιτροπή είναι τριμελής και σε αυτή συμμετέχουν δύο προτεινόμενοι εκπρόσωποι από την Επιβλέπουσα Αρχή και ένας από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

2. Με την ολοκλήρωση κάθε Σταδίου Μελέτης, ο Μελετητής υποβάλλει τα παραδοτέα του σταδίου αυτού στη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής για έλεγχο. Η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είτε προωθεί τα υποβληθέντα στοιχεία της Μελέτης στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Περάτωσης, είτε κοινοποιεί στο Μελετητή τυχόν παρατηρήσεις για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της Μελέτης. Η Επιτροπή αντίστοιχα είτε εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης του Σταδίου Μελέτης, είτε κοινοποιεί στο Μελετητή τυχόν παρατηρήσεις για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της Μελέτης. Ο Μελετητής συμπληρώνει ή τροποποιεί τη Μελέτη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή της Επιτροπής αντίστοιχα και την επανυποβάλλει.

 

3. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει τη Μελέτη ποιοτικά και ποσοτικά. Η Επιτροπή ελέγχει οπωσδήποτε εάν τα επιμέρους στοιχεία της παραλαμβανόμενης μελέτης ανταποκρίνονται προς το περιεχόμενο των Ελάχιστων Απαιτήσεων Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

4. Εντός 15 ημερών από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης του τελευταίου σταδίου κάθε Μελέτης και μετά από σχετικό αίτημα του Μελετητή, η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής αρχίζει τη διαδικασία για την Προσωρινή Παραλαβή της.

 

5. Για την Προσωρινή Παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, και από το Μελετητή. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλείται να παραστεί ο Μελετητής.

 

6. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων ή ελαττωμάτων στη Μελέτη Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής δύναται να διακόψει την Προσωρινή Παραλαβή της Μελέτης έως ότου ο Μελετητής αποκαταστήσει τις ελλείψεις ή τα ελαττώματα, αναγράφοντας τις παρατηρήσεις της σε σχετικό πρακτικό το οποίο του κοινοποιεί.

 

7. Η Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει το Μελετητή οιωνδήποτε ευθυνών του που απορρέουν από τη σύμβαση και τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ούτε αποστερεί από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής το δικαίωμα να αξιώσει επανόρθωση χωρίς πρόσθετη πληρωμή οποιουδήποτε στοιχείου ή τμήματος της Μελέτης που μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει ελλείψεις ή ελαττώματα έως την Οριστική Παραλαβή της Μελέτης.

 

8. Μετά την παρέλευση 24 μηνών από την Προσωρινή Παραλαβή της Μελέτης ή δεκαπέντε ημερών από την Προσωρινή Παραλαβή των Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής τα οποία αφορά - όποιο από τα δύο χρονικά σημεία επέλθει νωρίτερα - αρχίζει η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες της Προσωρινής Παραλαβής, ύστερα από σχετική αίτηση του Μελετητή.

 

9. Η Οριστική Παραλαβή προβλέπεται να διενεργηθεί, καταρχήν, μέσα σε 6 μήνες από την παραπάνω ημερομηνία. Εάν η Προσωρινή Παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Οριστική Παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. Τότε ακολουθείται όλη η διαδικασία τόσο της Προσωρινής όσο και της Οριστικής Παραλαβής. Αν η παραλαβή δε διενεργηθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, συντελείται αυτοδίκαια 30 ημέρες μετά την υποβολή από τον Μελετητή σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της.

 

10. Κατά την Οριστική Παραλαβή η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί εάν ο Μελετητής εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, και αποφαίνεται ειδικά και αιτιολογημένα επί αυτού στο σχετικό Πρωτόκολλο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.