Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ανάθεση Έργων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής υποχρεούται να εκτελέσει όλα τα απαιτούμενα έργα για την υλοποίηση της Επένδυσης. Για το σκοπό αυτό αναθέτει σε Εργολήπτες την εκτέλεσή τους και μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής παρακολουθεί, ελέγχει την όλη διαδικασία για την εμπρόθεσμη και άρτια ολοκλήρωσή τους.

 

2. Η ανάθεση των έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής γίνεται από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, σε τεχνικές εταιρίες κάθε τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης αντίστοιχου ύψους δημοσίων έργων της αυτής κατηγορίας. Εταιρίες που δύνανται να αναλαμβάνουν δημόσια έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού από τα συγκεκριμένα έργα, δύνανται επίσης να είναι ανάδοχοι εκτέλεσης των έργων αυτών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού τους.

 

Η επιλογή και η εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων ικανότητας του κάθε Εργολήπτη αιτιολογείται και πιστοποιείται στην Έκθεση Προσόντων του Εργολήπτη και Τεκμηρίωσης της Επιλογής του, η οποία συντάσσεται από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και κοινοποιείται στην Επιβλέπουσα Αρχή.

 

3. Σε περίπτωση που τα υπό ανάθεση έργα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 23/1993 ή της οδηγίας 1993/37/ΕΕ, για την ανάθεσή τους ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μεριμνά για την εφαρμογή των εκεί προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η έγκριση από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης:

 

για τη νομιμότητα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, και
για το αποτέλεσμα αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.