Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις των Αναδόχων (Εργοληπτών)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ανάδοχος Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (Εργολήπτης) κατασκευάζει το έργο σύμφωνα με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, για την υλοποίηση των οποίων είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις έγγραφες εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς αυτές, η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε μέτρο για την συνέχιση των εργασιών, με δαπάνη του Εργολήπτη.

 

2. Ο κίνδυνος του έργου ανήκει στον Εργολήπτη μέχρι την οριστική παραλαβή. Ο τελευταίος ευθύνεται για κάθε ζημία στο έργο εκτός από εκείνες που προκαλούνται από αποκλειστική υπαιτιότητα του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή τρίτων ή από γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, όπως π.χ. γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Εργολήπτης οφείλει να μεριμνά με δαπάνες του για την ασφάλεια, τη συντήρηση και άριστη λειτουργία του εργοταξίου και να επιτρέπει την είσοδο μόνο με άδεια, που χορηγείται με συμφωνία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, σε όσους εργάζονται σε αυτό ή έχουν αρμοδιότητα να το επισκέπτονται.

 

3. Ο Εργολήπτης ορίζει επικεφαλής του εργοταξίου (Εργοταξιάρχη), Μηχανικό ανάλογης εμπειρίας και εξειδίκευσης στην εκτέλεση των συγκεκριμένων Έργων. Ο Εργοταξιάρχης εγκρίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής με την υπογραφή της Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, η οποία πάντοτε δικαιούται με αιτιολογημένη της πρόταση να ζητήσει την αντικατάστασή του. Ο Εργοταξιάρχης εκπροσωπεί τον Εργολήπτη έναντι του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και κάθε τρίτου και είναι Αντίκλητος του Εργολήπτη για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου.

 

4. Ο Εργολήπτης οφείλει να μεριμνά για την αυστηρή τήρηση όλων των σχετικών διατάξεων με την ασφάλεια και υγιεινή του εργοταξίου και να διατηρεί τις απαιτούμενες σχετικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που ο Εργολήπτης καλείται από οποιαδήποτε Αρχή να προβεί σε ενέργεια σχετική με το Έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, θα πρέπει εντός 5 ημερών να ενημερώνει το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και την Επιβλέπουσα Αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.