Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εκχώρηση του Έργου - Υπεργολαβίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποκατάσταση του Εργολήπτη σε μέρος ή στο σύνολο του Έργου (εκχώρηση του Έργου) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Σε κάθε περίπτωση ο Εργολήπτης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον υποκατάστατο για όλες τις υποχρεώσεις από την κατασκευή του Έργου. Τυχόν παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση του Εργολήπτη. Ομοίως, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχήςαπαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος σε τρίτους.

 

2. Δε συνιστά υποκατάσταση η ανάθεση σε ειδικούς επιμέρους Υπεργολάβους της εκτέλεσης τμημάτων του Έργου, που προβλέπονται ρητά στη Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, μετά από προηγούμενη έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής εις ότι αφορά στους βασικούς όρους της σύμβασης Υπεργολαβίας που συνάπτεται μεταξύ του Αναδόχου της Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και του Υπεργολάβου, αλλά και στο πρόσωπο του Υπεργολάβου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής δικαιούται να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε Υπεργολάβου, τον οποίο κρίνει αιτιολογημένα ακατάλληλο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

 

3. Η σύμβαση Υπεργολαβίας πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους ακόλουθους βασικούς όρους:

 

(α) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Υπεργολάβο όλων των όρων των Ελάχιστων Απαιτήσεων Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

(β) Την ανάληψη ευθύνης και τη συνομολόγηση αντίστοιχων ρητρών με εκείνες της Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής σχετικά με τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

 

(γ) Την έκδοση από τον Υπεργολάβο υπέρ του Εργολήπτη, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 10% του Εργολαβικού Ανταλλάγματος της Υπεργολαβικής Σύμβασης.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.