Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Χρονικός Προγραμματισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάρκεια εκτέλεσης των Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής από τον Εργολήπτη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη συνολική και τις τμηματικές χρονικές υποχρεώσεις του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Ο Εργολήπτης δικαιούται παράταση προθεσμιών μόνο για καθυστερήσεις, που οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή σε γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, όπως π.χ. γεγονότα ανωτέρας βίας. Εάν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χορηγηθεί παράταση, ο Εργολήπτης επιταχύνει τις εργασίες με τυχόν επιφύλαξη των δικαιωμάτων του για πρόσθετη αμοιβή.

 

2. Ο Εργολήπτης τηρεί τόσο τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, όσο και τις τμηματικές προθεσμίες που εμφαίνονται στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών Έργου, που συντάσσεται από τον Εργολήπτη, εγκρίνεται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών προβλέπονται τα χρονικά όρια για την περάτωση των εργασιών, την εκτέλεση δοκιμών, την προθεσμία εκπαίδευσης του προσωπικού και την προθεσμία δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης. Το Διάγραμμα συντάσσεται με οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και απεικονίζεται σε γραμμικό διάγραμμα (GANTT).

 

3. Ο Εργολήπτης, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και αφού λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προηγούμενες παραγράφους και τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, συντάσσει Αναλυτικό Πρόγραμμα Πραγματοποίησης του Έργου στο οποίο αποτυπώνεται η ροή εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών ώστε αυτές να ολοκληρώνονται στα διαστήματα που προβλέπονται στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα υποβάλλεται στη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και από αυτή στην Επιβλέπουσα Αρχή. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα συντάσσεται με οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και παρουσιάζεται κατάλληλα σε γραμμικό διάγραμμα (GANTT).

 

4. Η πρόοδος του Έργου καταγράφεται καθημερινά στο Ημερολόγιο του Έργου που υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και τη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.