Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Οριστική Παραλαβή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, αρχίζει η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την Προσωρινή Παραλαβή. Προς τούτο απαιτείται σχετική αίτηση του Εργολήπτη προς την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής η οποία συνοδεύεται από στοιχεία του Αρχείου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. Η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής διαβιβάζει την αίτηση και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή.

 

2. Η Οριστική Παραλαβή προβλέπεται να διενεργηθεί, καταρχήν, μέσα σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης. Εάν η Προσωρινή Παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Οριστική Παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. Τότε ακολουθείται όλη η διαδικασία τόσο της Προσωρινής όσο και της Οριστικής Παραλαβής. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, συντελείται αυτοδίκαια 30 ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής αίτησης για τη διενέργειά της, χωρίς ο Εργολήπτης να απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του αφορούν στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

3. Κατά την Οριστική Παραλαβή η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί εάν ο Εργολήπτης εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, και αποφαίνεται ειδικά και αιτιολογημένα επί αυτού στο σχετικό Πρωτόκολλο. Επίσης, παραλαμβάνει οριστικά και όσες τυχόν εργασίες έγιναν με ειδικές έγγραφες εντολές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής κατά την Περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου, κατά το οποίο η Σύμβαση παραμένει σε πλήρη λειτουργία. Οι εργασίες αυτές παραλαμβάνονται οριστικώς, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, με ειδικό Κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.