Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Περάτωση - Προσωρινή Παραλαβή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Με το πέρας των συμβατικών προθεσμιών ή την νωρίτερη αποπεράτωση των εργασιών του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ο Εργολήπτης υποβάλλει στη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος στοιχεία του Αρχείου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Μετά την αίτηση η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής προβαίνει:

 

(α) είτε στην έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών αναφέροντας ταυτόχρονα πιθανές επουσιώδεις ελλείψεις του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία αυτού και δεν δημιουργούν εμπόδια για την έναρξη της περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου, τις οποίες ο Εργολήπτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει μέχρι την έναρξη της διαδικασίας Προσωρινής Παραλαβής του Έργου,

 

(β) είτε στην έγγραφη γνωστοποίηση στον Εργολήπτη των λόγων για τους οποίους δεν είναι δυνατή η έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης. Στην περίπτωση αυτή ο Εργολήπτης πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και να αποκαταστήσει τις ελλείψεις ώστε να μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση για την χορήγησή της.

 

2. Κατόπιν αιτήσεως του Εργολήπτη, γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής επί της αιτήσεως και εγκρίσεως του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είναι δυνατόν να εξαιρεθούν επιμέρους χώροι του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής από τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώροι του εργοταξίου μέχρι την περάτωση των υπολοίπων εργασιών.

 

3. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης, ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής έχει το δικαίωμα να διενεργήσει Παραλαβή για χρήση λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση κατά την περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας - Συντήρησης. Για την παραλαβή για χρήση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής οφείλει να χρησιμοποιεί το Έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζει τη συντήρηση και τις ενδεχόμενες εργασίες που εκτελεί ο Εργολήπτης την περίοδο αυτή.

 

4. Μετά από:

 

(α) την έκδοση της Βεβαίωσης περάτωσης των Εργασιών του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

 

(β) την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών σε οριακές συνθήκες των κατασκευών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του έργου που προβλέπονται στις Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

 

(γ) την υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών από τον Εργολήπτη στη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής που πραγματοποιείται εντός διμήνου από την ημέρα έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών, ο Εργολήπτης δύναται να υποβάλει στη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αίτηση Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 27 του παρόντος, στοιχεία του Αρχείου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής διαβιβάζει την Αίτηση και τα στοιχεία Αρχείου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

5. Για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ορίζει για κάθε έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής αμέσως μετά την υποβολή εκ μέρους του Κατασκευαστή της αίτησης για τη χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης μέρους ή του συνόλου των εργασιών του Έργου. Η Επιτροπή είναι τριμελής, είναι η ίδια είτε πρόκειται για την παραλαβή μέρους είτε πρόκειται για την παραλαβή του συνόλου των εργασιών του έργου, και σε αυτή συμμετέχουν δύο προτεινόμενοι εκπρόσωποι από την Επιβλέπουσα Αρχή και ένας από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

6. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο ποσοτικά και ποιοτικά. Ειδικότερα, ελέγχει οπωσδήποτε εάν τα επί μέρους τμήματα του παραλαμβανόμενου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ανταποκρίνονται ποσοτικά και ποιοτικά προς το περιεχόμενο των Ελάχιστων Απαιτήσεων Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

7. Για την ολοκλήρωση της Προσωρινής Παραλαβής συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και από τον Εργολήπτη που παραδίδει το Έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Στην Παραλαβή καλείται να παραστεί ο Εργολήπτης. Η Παραλαβή γίνεται και χωρίς την παρουσία του Εργολήπτη, εφόσον αυτός κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ή στην περίπτωση που ο Εργολήπτης αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το Πρωτόκολλο.

 

8. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων ή ελαττωμάτων στο Έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή στα στοιχεία του Αρχείου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής που υπέβαλε ο Εργολήπτης με την Αίτησή του, δύναται να διακόψει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου έως ότου ο Εργολήπτης αποκαταστήσει εντός τακτής προθεσμίας τις κακοτεχνίες, αναγράφοντας τις παρατηρήσεις της σε σχετικό πρακτικό διακοπής της παραλαβής το οποίο του κοινοποιεί. Επίσης, η Επιτροπή δικαιούται να ενεργήσει όποιες πρόσθετες εργοταξιακές και εργαστηριακές δοκιμές κρίνει απαραίτητες για τον ποιοτικό έλεγχο του Έργου με μέριμνα και δαπάνη του Εργολήπτη.

 

9. Εάν ο Εργολήπτης υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφυλάξεις ή το Πρωτόκολλο κοινοποιηθεί σε αυτόν νομίμως σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει δικαίωμα να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από τη με επιφύλαξη υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή, εάν αρνηθεί να υπογράψει τούτο, από την ημερομηνία που διαπιστωθεί ότι το παρέλαβε. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι αποδέχθηκε το Πρωτόκολλο ανεπιφύλακτα.

 

10. Η Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Εργολήπτη οιωνδήποτε ευθυνών του που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ούτε αποστερεί το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής το δικαίωμα να αξιώσει επανόρθωση, χωρίς πρόσθετη πληρωμή, οποιασδήποτε εργασίας που μπορεί να παρουσιασθεί ως ελαττωματική ή ελλιπής μετά την Προσωρινή Παραλαβή από την Επιτροπή. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής συντάσσεται σε πέντε αντίτυπα λαμβάνει δε, ένα από τα πρωτότυπα ο Εργολήπτης και τα λοιπά τέσσερα υποβάλλονται στο Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

11. Μετά τη συντέλεση της προσωρινής παραλαβής του συνόλου των έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, η επιβλέπουσα αρχή κοινοποιεί σχετική ειδοποίηση και πρόσκληση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να διενεργηθεί η, προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 2545/1997, αυτοψία και να εκδοθεί η απόφαση διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων υποδομής και η δυνατότητα λειτουργίας της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

Την πρόσκληση συνοδεύει απαραιτήτως και ειδική έκθεση που συντάσσει η Επιβλέπουσα Αρχή με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, όπου τεκμηριώνεται αναλυτικά η ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου και τυχόν προβλήματα που ακόμα υφίστανται.

 

12. Οι παραπάνω διαδικασίες μπορεί να έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις Προσωρινής Παραλαβής τμημάτων του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή λειτουργία και χρήση, εάν το προβλέπει η Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.