Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Συντήρηση - Δοκιμαστική Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών του Έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος, και διαρκεί τουλάχιστον 20 μήνες. Η ακριβής διάρκεια ορίζεται στη Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Εργολήπτης επιθεωρεί ανελλιπώς όλα τα στοιχεία του έργου (εγκαταστάσεις, μηχανήματα, οικοδομικές κατασκευές) και προβαίνει σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές μέχρι την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του. Εφόσον παρουσιαστούν ελλείψεις ή ελαττώματα, ο Εργολήπτης τα αποκαθιστά με δικές του δαπάνες, εφόσον από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής διαπιστωθεί ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή τρίτων.

 

2. Ο Εργολήπτης στο ίδιο διάστημα εκπαιδεύει με δικές του δαπάνες το προσωπικό του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής σχετικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια του Έργου και χορηγεί, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, στο Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής όλα τα απαιτούμενα προς τούτο στοιχεία με τις οδηγίες λειτουργίας για κάθε μηχάνημα ή εγκατάσταση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.