Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Εργολαβικό Αντάλλαγμα - Πληρωμές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εργολαβικό Αντάλλαγμα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Εργολήπτη για την εκτέλεση του έργου, την πλήρη αποπεράτωση, τη λειτουργία του και την Οριστική Παραλαβή του.

 

2. Στον Εργολήπτη δύναται να χορηγείται έντοκα προκαταβολή ύψους μέχρι 15% του Εργολαβικού Ανταλλάγματος για πρώτα έξοδα εγκατάστασης και παραγγελία υλικών και μηχανημάτων έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Το ποσοστό των επιτοκίων είναι το εκάστοτε ισχύον για την χορήγηση προκαταβολής δημοσίων έργων. Η απόσβεση της προκαταβολής και η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής γίνονται τμηματικά σε κάθε πιστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, Η προκαταβολή δεν δύναται να διατεθεί για δαπάνες διάφορες από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο.

 

3. Για την πραγματοποίηση οιασδήποτε πληρωμής προς τον Εργολήπτη συντάσσεται από αυτόν λογαριασμός σε χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του διμήνου και όχι μικρότερα του μηνός, ο οποίος συνοδεύεται κατ' ελάχιστον από τα ακόλουθα έγγραφα που υποβάλλει στη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής:

 

(α) Νόμιμα παραστατικά

 

(β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

 

(γ) Έκθεση τήρησης των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου

 

(δ) Δελτία ποιοτικού ελέγχου και δοκιμότητας των εξοπλισμών και υλικών που πιστοποιούνται στο λογαριασμό.

 

Οι λογαριασμοί είναι πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και αφού εγκριθούν από τη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του Εργολήπτη για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί.

 

4. Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ο Εργολήπτης υποβάλλει Τελικό Λογαριασμό με τον οποίο γίνεται εκκαθάριση κάθε οικονομικής εκκρεμότητας των συμβαλλομένων. Μετά την εξόφληση του λογαριασμού αυτού, ο κατασκευαστής δεν διατηρεί πλέον άλλες αξιώσεις από τη Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, εκτός από τις τυχόν εκκρεμείς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.