Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Εγγυήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εργολήπτη από τη Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ο τελευταίος εκδίδει μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, από Το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων είτε από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυητικών επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Η εγγυητική επιστολή θα είναι ύψους 10% του Εργολαβικού Ανταλλάγματος. Για κάθε ενδεχόμενη αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής θα εκδίδεται αντίστοιχη συμπληρωματική εγγύηση. Η εγγυητική επιστολή, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Εργολήπτη, θα καταπίπτει σε πρώτη ζήτηση και εντός 5 ημερών, χωρίς όρους ή αιρέσεις και χωρίς ο πρωτοφειλέτης ή ο εγγυητής να δύνανται να αντιτάξουν οποιαδήποτε ένσταση. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης επιστρέφονται μετά την έγκριση του Τελικού Λογαριασμού του Έργου.

 

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις εγγύησης που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον Εργολήπτη. Οι κρατήσεις εγγύησης ορίζονται σε 5% επί του ποσού κάθε πιστοποίησης και αντικαθίστανται, κατ' επιλογήν του Εργολήπτη, με ισόποσες εγγυητικές επιστολές. Το συνολικό ποσόν από τις κρατήσεις εγγύησης επιστρέφεται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.