Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Αρχείο Έργου Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Αρχείο Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής δημιουργείται και τηρείται στην έδρα του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, προκειμένου να παρέχει στοιχεία και οδηγίες για τη συντήρηση και εξασφάλιση γενικά της εύρυθμης λειτουργίας της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Προς τούτο ο Εργολήπτης μεριμνά και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, που απεικονίζουν το Έργο όπως τούτο έχει κατασκευασθεί, τα οποία αποτελούν τα στοιχεία του Αρχείου. Ειδικότερα, ο Εργολήπτης κάθε φορά παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, σε τέσσερα (4) αντίγραφα τα παρακάτω στοιχεία ως ακολούθως:

 

1. Στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση για Βεβαίωση Περάτωσης του Έργου :

 

Φάκελος Μελετών Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής όπως κατασκευάσθηκε που περιλαμβάνει όλες τις Μελέτες βάσει των οποίων εκτελέστηκε το Έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, στην τελική τους μορφή με τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις τους.
Πίνακας Μηχανημάτων που έχει εγκατασταθεί, ο οποίος περιλαμβάνει:

 

α) τον τύπο των μηχανημάτων.

β) Πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού και λειτουργίας.

γ) Το έτος κατασκευής του μηχανήματος

δ) Οδηγίες περιοδικής συντήρησης με πίνακα ανταλλακτικών του μηχανήματος που απαιτούνται για χρονική περίοδο δύο ετών.

 

Έκθεση που περιγράφει με ακρίβεια και πληρότητα το Έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά την κατασκευή και τον τρόπο που αντιμετωπίσθηκαν.
Το Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών του Έργου, σε όλες τις εγκεκριμένες του μορφές.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Πραγματοποίησης του Έργου, σε όλες τις εγκεκριμένες του μορφές.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Πραγματοποίησης του Έργου, όπως αυτό κατασκευάστηκε από τον Εργολήπτη.
Έκθεση στην οποία να συσχετίζεται ο πραγματικός χρόνος Περάτωσης των εργασιών κάθε Προθεσμίας με εκείνον που προβλεπόταν στο αρχικά και στο τυχόν τελικό εγκεκριμένο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών.
Έκθεση στην οποία να συσχετίζεται ο πραγματικός χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών με εκείνον που προβλεπόταν στο αρχικά και στο τυχόν τελικό εγκεκριμένο Πρόγραμμα.
Τεύχος με Φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις της κατασκευής του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, αρχής γενομένης από την υπάρχουσα κατάσταση προ της έναρξης των εργασιών, κατάλληλα υποτιτλισμένες.

 

2. Στοιχεία που υποβάλλονται μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης του Έργου

 

Η Βεβαίωση Περάτωσης του Έργου

 

3. Στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση για Προσωρινή Παραλαβή του Έργου:

 

Φάκελος που θα περιλαμβάνει τα Πρωτόκολλα Ελέγχων και Δοκιμών του συνόλου των υλικών, εργασιών κατασκευών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που πραγματοποιήθηκαν.
Περιγραφή του Προγράμματος Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στη λειτουργία και συντήρηση του Έργου και των Εγκαταστάσεών του.

 

4. Στοιχεία που υποβάλλονται μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου:

 

Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου

 

5. Στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση για Οριστική Παραλαβή του Έργου:

 

Πλήρες Πρόγραμμα Συντήρησης του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και των Εγκαταστάσεών του
Υπεύθυνη Δήλωση του Κατασκευαστή ότι εκπαίδευσε επαρκές Προσωπικό του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με ονομαστική κατάσταση του προσωπικού αυτού και ότι θεωρεί το Προσωπικό αυτό ικανό να λειτουργήσει και συντηρήσει το Έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και τις εγκαταστάσεις του.
Πλήρη τεχνικά έντυπα εγκατάστασης, συντήρησης και ανταλλακτικών όλων των στοιχείων του Έργου, των μηχανημάτων, συσκευών και λοιπού εξοπλισμού.
Πίνακας των προμηθευτών υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του Έργου με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αυτών.
Πλήρης πίνακας των εγκατασταθέντων μηχανημάτων και συσκευών με τον τύπο, την σειρά και τον γενικό και ειδικό αριθμό κατασκευής.
Φάκελος Μελετών Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ως τελικά κατασκευάσθηκε συμπληρωμένος και αναθεωρημένος με τις αλλαγές, προσθήκες, συμπληρώσεις του Έργου που πραγματοποιήθηκαν μετά τη Βεβαίωση Περάτωσης.
Φάκελος που θα περιλαμβάνει τα Πρωτόκολλα Ελέγχων και Δοκιμών, οι οποίοι λόγω εποχιακών μεταβολών των καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν πριν την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώθηκαν στη συνέχεια υπό πραγματικές συνθήκες.

 

6. Στοιχεία που υποβάλλονται μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου:

 

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.