Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Χρονικός Προγραμματισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προθεσμία περάτωσης της Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής προκύπτει από το άθροισμα των προθεσμιών των επί μέρους Σταδίων της Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και των αντίστοιχων περιόδων ελέγχου κάθε σταδίου, λαμβανομένων υπόψη και των προθεσμιών που προβλέπονται στο νόμο 2545/1997. Οι αντίστοιχες ημερομηνίες για κάθε στάδιο Μελέτης εμφανίζονται στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών Μελέτης, που συντάσσεται από το Μελετητή, εγκρίνεται από τη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, βάσει του οποίου εκτιμάται η χρονική πρόοδος εκπόνησής της. Στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών Μελέτης, κάθε Στάδιο Μελέτης και κάθε περίοδος ελέγχου αποτελούν αυτοτελείς δραστηριότητες. Το Διάγραμμα συντάσσεται με οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και παρουσιάζεται σε γραμμικό διάγραμμα (GANTT).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.