Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Εκχώρηση Μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση της εκπόνησης της Μελέτης ολικά ή μερικά από το Μελετητή σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, ο Μελετητής, παραμένει αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον εκδοχέα έναντι του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και τρίτων. Η παραβίαση των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής, συνεπάγεται την έκπτωση του Μελετητή με απόφαση του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

2. Στο Μελετητή επιτρέπεται η συνεργασία με ειδικούς υπεργολάβους για τη μελέτη συγκεκριμένων εργασιών και υπό την προϋπόθεση ότι τόσο ο υποψήφιος υπεργολάβος όσο και οι βασικοί όροι της σύμβασης υπεργολαβίας, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

Ο Μελετητής παραμένει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος για τα τμήματα της μελέτης που αναθέτει υπεργολαβικά. Η Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε αιτιολογημένα, την απομάκρυνση οποιουδήποτε υπεργολάβου και ο Μελετητής υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή του.

 

3. Η σύμβαση υπεργολαβίας πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους ακόλουθους βασικούς όρους:

 

Τη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υπεργολάβου όλων των όρων των Ελάχιστων Απαιτήσεων Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.
Την ανάληψη αντίστοιχων ευθυνών με εκείνες του Μελετητή για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του τμήματος Μελέτης που του ανατίθεται υπεργολαβικά.
Την έκδοση από τον εκδοχέα υπέρ του Μελετητή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της αμοιβής της σύμβασης υπεργολαβίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.