Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις των Μελετητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει τη Μελέτη με οικονομοτεχνικά άρτιο τρόπο, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις για τις προδιαγραφές των μελετών και με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

2. Ο Μελετητής ορίζει επικεφαλής της ομάδας που ασχολείται με την εκπόνηση της Μελέτης (Συντονιστής), ειδικό επιστήμονα αναλόγου εμπειρίας και εξειδίκευσης.

 

Ο Συντονιστής είναι και αντίκλητος του Μελετητή.

 

3. Η Μελέτη Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής πρέπει να εξασφαλίζει για το τμήμα του έργου στο οποίο αφορά:

 

(α) Τη δυνατότητα έκδοσης όλων των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις αδειών και εγκρίσεων για την κατασκευή και λειτουργία των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

(β) Τη δυνατότητα σύνδεσης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

 

(γ) Την ικανοποίηση των Ελάχιστων Απαιτήσεων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

 

4. Η Μελέτη Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής κατ' ελάχιστο περιλαμβάνει:

 

(α) Πλήρεις υπολογισμούς για κάθε στοιχείο του Έργου, με αναφορά στους ακολουθούμενους κανονισμούς.

 

(β) Γενικά, ειδικά και λεπτομερειακά σχέδια ώστε κάθε στοιχείο του Έργου να αποτυπώνεται επακριβώς καθ' όλη τη διαδικασία κατασκευής του.

 

(γ) Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές Εργασιών και Υλικών, οι οποίες συμπληρώνουν τα Σχέδια και από τις οποίες προκύπτει η ικανοποίηση των Ελάχιστων Απαιτήσεων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Στις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές περιγράφονται το μέγεθος, η ποιότητα, η μορφή, η γενική διάταξη και ο τρόπος λειτουργίας των στοιχείων του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και προσδιορίζονται οι τεχνικές ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις. Για κάθε υλικό, εργασία ή μηχάνημα αναφέρονται οι προδιαγραφές κάθε άλλη απαιτούμενη πιστοποίηση και ο τρόπος ελέγχου και δοκιμών των ενσωματούμενων υλικών, μηχανημάτων ή συσκευών.

 

(δ) Περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών

 

(ε) Περιγραφή του αντικειμένου και της μεθοδολογίας εκπαίδευσης του προσωπικού στη λειτουργία και συντήρηση του Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής καθώς και περιγραφή των διαδικασιών συντήρησης και λειτουργίας.

 

(στ) Αναλυτικές Προμετρήσεις Ποσοτήτων Εργασιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.