Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ανάθεση Μελετών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση της Επένδυσης.

 

Για το σκοπό αυτό αναθέτει σε κατάλληλους μελετητές τη σύνταξή τους και μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής παρακολουθεί και ελέγχει την όλη διαδικασία για την εμπρόθεσμη και άρτια ολοκλήρωσή τους.

 

2. Η ανάθεση των μελετών γίνεται από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, σε μελετητές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για την ανάληψη κάθε επιμέρους μελέτης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις για τις μελέτες δημοσίων έργων. Η επιλογή καθώς και η εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων ικανότητας του κάθε μελετητή αιτιολογείται και πιστοποιείται στην Έκθεση Προσόντων του Μελετητή και Τεκμηρίωσης της Επιλογής του, η οποία συντάσσεται από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και κοινοποιείται στην επιβλέπουσα Αρχή.

 

3. Σε περίπτωση που οι υπό ανάθεση μελέτες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1992/50/ΕΕ για την ανάθεσή τους ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μεριμνά για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην Οδηγία διαδικασιών ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η έγκριση από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για:

 

τη νομιμότητα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, και
το αποτέλεσμα αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.