Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Επίλυση Διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι τυχόν διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής σε σχέση με την υλοποίηση των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής επιλύονται φιλικά, σύμφωνα με τη διαδικασία Συνδιαλλαγής των επόμενων παραγράφων.

 

2. Κάθε συμβαλλόμενος για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας, δύναται κατ' αρχάς να προσφύγει στη διαδικασία Συνδιαλλαγής, η οποία, διεξάγεται ενώπιον 3 μεσολαβητών, δύο εκ των οποίων διορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο δε τρίτος με συμφωνία των δύο μεσολαβητών. Εάν οι δυο μεσολαβητές δεν συμφωνήσουν στον ορισμό του τρίτου, τεκμαίρεται ότι η συνδιαλλαγή απέτυχε.

 

3. Η διαδικασία Συνδιαλλαγής αρχίζει με την επίδοση από δικαστικό επιμελητή έγγραφης πρόσκλησης του επισπεύδοντα, με την οποία γνωστοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο το αντικείμενο της διαφωνίας και ορίζεται ο μεσολαβητής του επισπεύδοντος.

 

4. Ο λήπτης της πρόσκλησης υποχρεούται, εφόσον αποδέχεται την πρόταση Συνδιαλλαγής, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του αυτή εντός προθεσμίας 10 ημερών ορίζοντας τον μεσολαβητή του, άλλως τεκμαίρεται ότι την αρνείται.

 

5. Λοιπά θέματα που αφορούν τη διαδικασία Συνδιαλλαγής συμφωνούνται από τα μέρη. Η διαδικασία διέπεται από την αρχή της καλής πίστης και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε 2 μήνες από τον ορισμό του τρίτου μεσολαβητή. Εφόσον η Συνδιαλλαγή καταλήξει σε έκδοση ομόφωνης απόφασης, αυτή είναι υποχρεωτική για τα μέρη. Διαφορετικά συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο διαφωνίας, στο οποίο περιέχονται οι απόψεις των τριών μεσολαβητών ή όσων εξ' αυτών το επιθυμούν.

 

6. Εάν η παραπάνω διαδικασία συνδιαλλαγής δεν τελεσφορήσει για οποιοδήποτε λόγο, η διαφωνία επιλύεται με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.