Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Χρονικός Προγραμματισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Αρχή Το Γενικό Χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής εντός 20 ημερών από την εγκατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Στο Γενικό Χρονοδιάγραμμα εκτιμάται η διάρκεια κάθε μίας δραστηριότητας αναλυτικά και αποτυπώνονται κατ' ελάχιστο:

 

(α) Τα στάδια εκπόνησης κάθε μελέτης.

 

(β) Οι περίοδοι ελέγχου κάθε σταδίου μελέτης.

 

(γ) Η υποβολή και η περίοδος ελέγχου για τη χορήγηση κάθε άδειας ή έγκρισης.

 

(δ) Η Εκτέλεση κάθε Έργου, έως τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.

 

(ε) Η Περίοδος από τη Βεβαίωση Περάτωσης μέχρι και την Προσωρινή Παραλαβή.

 

(στ) Η Περίοδος από την Προσωρινή Παραλαβή έως την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

 

Ως αυτοτελείς δραστηριότητες στο Γενικό Χρονοδιάγραμμα αποτυπώνονται και οι διαδικασίες έκδοσης των προβλεπόμενων από τον νόμο 2545/1997 Διαπιστωτικών Πράξεων. Το Διάγραμμα συντάσσεται με οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και παρουσιάζεται σε γραμμικό διάγραμμα (GANTT).

 

2. Με βάση Το Γενικό Χρονοδιάγραμμα, ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής συντάσσει και υποβάλλει συγχρόνως στην Επιβλέπουσα Αρχή το Γενικό Διάγραμμα Εκροών στο οποίο εκτιμώνται οι προβλεπόμενες δαπάνες για την υλοποίηση των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής με μονάδα χρόνου το τρίμηνο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.