Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Επίβλεψη Μελετών και Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιβλέπουσα Αρχή παρακολουθεί και ελέγχει τις Μελέτες και τα Έργα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των Ελάχιστων Απαιτήσεων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Η αρμοδιότητά της αυτή ασκείται με τις ακόλουθες, συμπληρωματικές μεταξύ τους, δραστηριότητες:

 

(α) Τακτική Επίβλεψη Μελετών και Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

(β) Έκτακτη Επίβλεψη Μελετών και Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

(γ) Δημιουργία Αρχείου Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής όπως αναλυτικά περιγράφεται στο επόμενο άρθρο του παρόντος.

 

2. Η Τακτική Επίβλεψη, που ασκείται σε μηνιαία βάση από τεχνικούς υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Αρχής με κατάλληλα προσόντα αποσκοπεί:

 

(α) Στον έλεγχο ύπαρξης και ισχύος όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την πραγματοποίηση των Υποδομών της Επένδυσης σύμφωνα με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

(β) Στον έλεγχο ποιότητας και προόδου των εκπονούμενων Μελετών σύμφωνα με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελετών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και τις αντίστοιχες συμβάσεις.

 

(γ) Στον επί τόπου έλεγχο ποιότητας και προόδου των εκτελούμενων Έργων σύμφωνα με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και τις αντίστοιχες συμβάσεις.

 

3. Η Έκτακτη Επίβλεψη ασκείται από τα ίδια ως άνω όργανα και αφορά στον αναλυτικό έλεγχο της υλοποίησης των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, εφόσον υπάρχει αμφιβολία για την τήρηση των Ελάχιστων Απαιτήσεων Μελέτης ή των Ελάχιστων Απαιτήσεων Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στην υλοποίηση των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και αφού προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, 1 τουλάχιστον εργάσιμης μέρας προς το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

4. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων Τακτικής και Έκτακτης Επίβλεψης, η Επιβλέπουσα Αρχή συνεργάζεται απευθείας και ελέγχει το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής για την υλοποίηση των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιβλέπουσας Αρχής κάθε στοιχείο, που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Οι τυχόν έγγραφες εντολές της Επιβλέπουσας Αρχής προς το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είναι υποχρεωτικές και εκτελούνται αμελλητί.

 

5. Στο πέρας κάθε Τακτικής Επίβλεψης αλλά και όποτε άλλοτε κρίνει αναγκαίο, η Επιβλέπουσα Αρχή συντάσσει έκθεση για την οικονομική, τεχνική και χρονική πρόοδο των Μελετών και των Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, στην οποία περιλαμβάνει αναλυτικά την εξέλιξη των διαδικασιών υλοποίησης των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής καθώς και τις διαπιστώσεις ή κρίσεις της σχετικά με αυτές. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και κοινοποιείται στο Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Με βάση την έκθεση αυτή, σε συνδυασμό και με κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια ελέγχου, το Υπουργείο Ανάπτυξης εποπτεύει την εκπόνηση των Μελετών και την εκτέλεση των Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και ανάλογα ασκεί τις αρμοδιότητές του, που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2545/1997.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.