Νόμος 4468/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προβλεπόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αυτοτελής λειτουργική μονάδα αποσπάται από το νομικό πρόσωπο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) του άρθρου 6 του νόμου 4109/2013 και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

 

2. Με τη σύσταση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της ως άνω αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας κατά την έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4109/2013.

 

3. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης συνεχίζει τις μισθώσεις, καθώς και τις εκκρεμείς δίκες της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

 

4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

 

5. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύμφωνα με τους βάσει των συμβάσεων εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

 

6. Μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση που συντάσσεται από την ανωτέρω επιτροπή εγκρίνεται, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή από εθνικούς πόρους, τα οποία υλοποιούνται από την αυτοτελή λειτουργική μονάδα και ιδίως θέματα που αφορούν τη διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και τους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

 

8. Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εντασσόμενης στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησής τους αναλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χρησιμοποιηθεί ή κατοχυρωθεί από την ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 11 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) ή το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας και αφορούν στον τομέα ευθύνης της εντασσόμενης στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας.

 

9. Μέχρι τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4:

 

α) οι αποφάσεις έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών εκδίδονται από τον αρμόδιο Διευθυντή ή Τμηματάρχη από κοινού με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ενώ οι σχετικές πράξεις ανάληψης εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα ορισθεί με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και

 

β) τα πιστοποιητικά χορήγησης, ανάκλησης ή αναστολής της διαπίστευσης επικυρώνονται από τον αρμόδιο Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.