Προεδρικό διάταγμα 18/1/88b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χαρακτηριζομένων με το προηγούμενο άρθρο οικισμών ως παραδοσιακών και των οικισμών του νομού Χίου, που χαρακτηρίστηκαν ως παραδοσιακοί με το άρθρο 1 του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Α/1978) περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών, καθορίζονται ως εξής:

 

1. α) Άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο είναι κάθε ενιαία και συνεχόμενη και οικοπεδική έκταση, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

β) Οικόπεδα που δημιουργούνται λόγω κατάτμησης μετά τη δημοσίευση του παρόντος είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 m2 και ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο 10 m.

 

2. Το ποσοστό κάλυψης και ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων καθορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

 

α) Για οικόπεδα επιφανείας μικρότερης ή ίσης των 50 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,8 με ποσοστό κάλυψης 90%.

 

β) Για οικόπεδα επιφανείας μικρότερης ή ίσης των 100 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,8 για τα πρώτα 50 m2 και 1,4 για την υπόλοιπη επιφάνεια, με ποσοστό κάλυψης 80%.

 

γ) Για οικόπεδα επιφανείας μικρότερης ή ίσης των 200 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,40 για τα πρώτα 100 m2 και 1,2 για την υπόλοιπη επιφάνεια, με ποσοστό κάλυψης 80%.

 

δ) Τέλος για οικόπεδα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 300 m2 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,2 για τα πρώτα 200 m2, 0,8 για το τμήμα επιφανείας από 200 m2 μέχρι 300 m2 και 0,4 για την υπόλοιπη επιφάνεια πέραν των 300 m2, με ποσοστό κάλυψης 60%. Η μεγίστη συνολική επιφάνεια των ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίσματα ορίζεται σε 400 m2.

 

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m μετρούμενο από τη γύρω φυσική ή τεχνητή στάθμη.

 

Λόγω μεγάλης κλίσης (άνω του 20%) επιτρέπεται η μία μόνο πλευρά του κτιρίου να έχει ύψος 8,50 από το φυσικό ή τεχνητό έδαφος και μόνο για τον οικισμό του Χαλκείου.

 

Το ύψος της στέγης ή του κεκλιμένου δώματος δεν συμπεριλαμβάνεται στο οριζόμενο παραπάνω μέγιστο ύψος του κτιρίου.

 

4. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τα εξής κριτήρια:

 

α) Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

 

β) Να προστατεύεται η θέα των κοινοχρήστων χώρων.

 

γ) Να προστατεύεται όπου είναι δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων.

 

δ) Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή του όγκου των κτιρίων.

 

5. Τα κτίρια επικαλύπτονται κατά οικισμούς ως ακολούθως:

 

α) Με δώμα υποχρεωτικά χωρίς προεξοχή από το περίγραμμα του κτιρίου για τους οικισμούς Ελάτα, Αυγώνυμα, Κατάβαση, Λιθί, Καλαμωτή, Ανάβατο, Βέσσα, Μεστά Ολύμποι και Πυργί.

 

β) Με κεκλιμένο μονόρριχτο ή δίρριχτο δώμα ή στέγη με κλίση όχι μεγαλύτερη του 10 - 15% για τους οικισμούς Τρύπες, Πιραμά, Παρπαριά, Κέραμος, Βολισσός, Αγία Γάλα, Καμπία.

 

γ) Με δώμα χωρίς προεξοχή από το περίγραμμα του κτιρίου ή στέγη από κεραμίδια με κλίση όχι μεγαλύτερη του 30% για τους οικισμούς Βουνό, Έξω - Διδύμα, Αρμόλια, Πατρικά, Άγιος Γεώργιος Συκούση, Διευχά και Σιδηρούντα.

 

δ) Με στέγη από κεραμίδια υποχρεωτικά για τους οικισμούς Χαλκειάς και Ζυφιά.

 

6. α) Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικού ανοικτού κλιμακοστασίου μέχρι την οροφή του ισογείου σε όλους τους οικισμούς.

 

β) Στους οικισμούς Τρύπες, Παρπαριά, Πιραμά, Κέραμο, Αυγώνυμα, Κατάβαση, Ελάτα, Βέσσα, Μεστά Ολύμποι, Πυργί, Πατρικά και Άγιο Γεώργιο Συκούση, εφόσον κατασκευάζεται εξωτερικό ανοικτό κλιμακοστάσιο, ο χώρος κάτω από αυτό κλείνεται με τοίχους πληρώσεως χωρίς να υπολογίζεται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

 

7. Ι. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών κατά οικισμούς ως ακολούθως:

 

α) Στους οικισμούς Αυγώνυμα, Κατάβαση και Ανάβατο μόνο κατ' επέκταση του εξωτερικού ανοικτού κλιμακοστασίου, όπου ο χώρος κάτω από αυτό κλείνεται εξ ολοκλήρου με τοίχους πληρώσεως χωρίς να υπολογίζεται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

 

Το μήκος του εξώστη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1/4 του μήκους όψης που κατασκευάζεται και όχι μικρότερο του 1,5 m. Επίσης δεν επιτρέπεται η στέγασή του, ο δε υποκείμενος χώρος μπορεί να έχει μόνο βοηθητική χρήση.

 

β) Στους οικισμούς Τρύπες, Παρπαριά, Πιραμά, Κέραμο, Ελάτα, Καλαμωτή, Άγιο Γεώργιο Συκούση, Βεσσά, Διευχά, Καμπία, Μεστά, Ολύμποι, Πατρικά, Πυργί και Σιδηρούντα επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο με τις αναλογίες και περιορισμούς της προηγούμενης περίπτωσης, το συνολικό μήκος όμως των εξωστών του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/6 του συνολικού μήκους των όψεων του κτιρίου και δεν επιτρέπεται η στέγασή τους.

 

γ) Στους οικισμούς Χαλκειός και Ζυφιά επιτρέπεται, η κατασκευή εξωστών σε πρόβολο με λόγο 2/5 του συνολικού μήκους των όψεων και δεν μπορούν να καταλαμβάνουν όλο το μήκος της όψης που τοποθετούνται.

 

ΙΙ. Το πλάτος των ανοικτών εξωστών, των οικισμών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1,20 m.

 

Για τους οικισμούς της περίπτωσης γ ο λόγος πλάτους ως προς το μήκος του εξώστη είναι μικρότερος ή ίσος προς το λόγο 2/3.

 

Το πλάτος όμως στην τελευταία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 0,80 m και μεγαλύτερο από 1,60 m.

 

Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες για τους οικισμούς όλων των ανωτέρων περιπτώσεων.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη θέση και το μέγεθος των εξωστών σε κάθε κτίριο ξεχωριστά για λόγους προσαρμογής και προστασίας του κτισμένου και φυσικού χώρου που το περιβάλλει.

 

8. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα τόσο ως προς τη θέση όσο και σε ότι αφορά τις αναλογίες και διαστάσεις που συνηθίζονται στο κάθε οικισμό.

 

Η συνολική ανώτατη επιφάνεια των ανοιγμάτων ως προς το σύνολο της επιφάνειας των όψεων του κτιρίου καθορίζεται στο 10% για τους οικισμούς Αυγώνυμα, Ελάτα, Κατάβαση και Ανάβατο και στο 20% για τους υπόλοιπους οικισμούς.

 

Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα, ταμπλαδωτά (καρφωτά ή περαστά).

 

Απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους. Ειδικά για καταστήματα είναι δυνατή η κατασκευή των κουφωμάτων από σίδηρο (στραντζαριστή λαμαρίνα).

 

Οι χρωματισμοί των κουφωμάτων πρέπει να γίνονται σε μονόχρωμους παραδοσιακούς τόνους του κάθε οικισμού.

 

9. Η πέτρα δεν επιβάλλεται σαν δομικό υλικό, τόσο για τον φέροντα οργανισμό όσο και για τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσης οι οποίοι επιχρίζονται με ασβεστοκονίαμα.

 

Από αυτό εξαιρούνται οι οικισμοί Ελάτα, Αυγώνυμα, Καλαμωτή, Μεστά, Ολύμποι, Ανάβατο και Βέσσα, όπου η εξωτερική επιφάνεια των τοίχων πρέπει να είναι εμφανής λιθοδομή.

 

Στους υπόλοιπους οικισμούς όταν η τοιχοποιία είναι λίθινη είναι υποχρεωτική ή επίχριση.

 

Οι χρωματισμοί των όψεων γίνονται ως ακολούθως: για τον οικισμό Λιθί λευκόχρωμα, για τους οικισμούς Χαλκειάς και Ζυφιά στα χρώματα της θυμιονούσικης πέτρας και για τους υπόλοιπους οικισμού στις αποχρώσεις της πέτρας της περιοχής ή σε τόνους της ώχρας. Οι χρωματισμοί γίνονται από υδροχρώματα.

 

Τα παραπάνω εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

10. Δεν επιτρέπονται οι φωτεινές επιγραφές ή διαφημίσεις.

 

Επιτρέπεται η ανάρτηση απλών επιγραφών μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία εγκρίνει και τη θέση τις διαστάσεις και τη μορφή τους.

 

Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.

 

Επιτρέπεται η ύπαρξη μαζί με την ελληνόγλωσση επιγραφή και ξενόγλωσσων που μεταφράζουν την ελληνική με τον όρο ότι τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα ελληνικά. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση επιγραφών στις στέγες και τους εξώστες κτιρίων.

 

11. Κάθε έργο υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) επιβάλλεται να είναι υπόγειο.

 

Η τοποθέτηση των μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος όπως και η τοποθέτηση κάθε άλλου στοιχείου παροχών οργανισμών κοινής ωφελείας γίνεται σε θέση που δεν προβάλλεται σε κοινόχρηστους χώρους. Οι οργανισμοί κοινής ωφελείας (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων - Κοινοτήτων - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιών, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) υποχρεούνται να αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες κατά την εγκατάσταση ή και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους, την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του διατηρητέου κοινόχρηστου χώρου.

 

Επίσης υποχρεούνται να αναλαμβάνουν την αποκατάσταση της αρχικής μορφής των δρόμων και κοινόχρηστων χώρων όπου επεμβαίνουν για την εγκατάσταση των δικτύων τους.

 

Κάθε εργασία που αφορά τη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (δρόμων - πλατειών, κρηπιδωμάτων κ.λ.π.) εκτελείται με τρόπο προσαρμοζόμενο στα παραδοσιακά πρότυπα και μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

12. Άδεια κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων ή αφαίρεσης λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων από αυτά, όπως και κατεδάφισης εξοπλισμού ιδιωτικών και δημόσιων χώρων (μάνδρες, λιθόστρωτα, βρύσες κ.λ.π.) χορηγείται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Για τη διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναλειμματικούς τοίχους ή πρανή με μέγιστο ύψος 1,5 m.

 

Σε περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, αυτοί διαμορφώνονται από απόψεως υλικών και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα και τις υποδείξεις της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

13. Για την επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής επιτρέπεται προσθήκη περιορισμένων διαστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του κτιρίου όπως λουτρού, κουζίνας με έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

14. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένου κτίσματος ύστερα από τεκμηριωμένη έρευνα η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή των κτισμάτων.

 

15. Δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 9, 12, 14 και η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.