Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προκηρύξεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα III και IV, εξειδικεύουν δε τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποδείγματα αυτά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι δυνατόν να θέτουν όρους άλλους από εκείνους που προσδιορίζονται στα άρθρα 31 και 32 όταν ζητούν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα όρους που θέτουν στους παρέχοντες υπηρεσίες για την επιλογή τους (σημείο 13 του παραρτήματος IIIΒ, σημείο 13 του παραρτήματος IIIΓ και σημείο 12 του παραρτήματος IIIΔ).

 

2. Οι προκηρύξεις αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές το ταχύτερο δυνατόν και με τον καταλληλότερο τρόπο προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση της επείγουσας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20, οι προκηρύξεις αποστέλλονται με τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία.

 

Η προκήρυξη που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη κάθε οικονομικού έτους.

 

Η προκήρυξη που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 αποστέλλεται το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, ή τη λήξη του αντίστοιχου διαγωνισμού.

 

3. Οι προκηρύξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 και του άρθρου 16 παράγραφος 1 δημοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων TED στις επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, μόνο το κείμενο της πρωτότυπης γλώσσας θεωρείται αυθεντικό.

 

4. Οι προκηρύξεις του άρθρου 15 παράγραφοι 2 και 3 δημοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων TED στην πρωτότυπη γλώσσα. Σύνοψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες, ενώ μόνο το κείμενο της πρωτότυπης γλώσσας θεωρείται αυθεντικό.

 

5. Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει τις προκηρύξεις το αργότερο σε δώδεκα ημέρες από την ημερομηνία αποστολής τους. Στην περίπτωση της επείγουσας διαδικασίας, την οποία προβλέπει το άρθρο 20, η προθεσμία αυτή περιορίζεται σε πέντε ημέρες.

 

6. Μια προκήρυξη δεν πρέπει να δημοσιεύεται στις Επίσημες Εφημερίδες ή στον τύπο της χώρας όπου εδρεύει η αναθέτουσα αρχή πριν από την ημερομηνία αποστολής της, στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία και πρέπει να αναφέρει ρητά. Κατά τη δημοσίευση αυτή δεν πρέπει να κοινοποιούνται στοιχεία άλλα από εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

7. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής.

 

8. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν τις Κοινότητες. Καμία προκήρυξη δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα της εν λόγω εφημερίδας, δηλαδή τις 650 λέξεις περίπου. Σε κάθε φύλλο της εν λόγω εφημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προκηρύξεις, δημοσιεύονται και τα υποδείγματα τα οποία ακολουθούν οι δημοσιευόμενες προκηρύξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.