Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διοίκηση του οργανισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο συνιστώμενος με το προηγούμενο άρθρο οργανισμός διοικείται από:

 

α) Τον πρόεδρο τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 9 μέλη και το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και

 

β) Την επιτροπή οικονομικού ελέγχου, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

2. Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχουν υποχρεωτικά ο πρόεδρος του οργανισμού, ο οποίος και προεδρεύει του συμβουλίου, ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ένας εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν πολυετή δράση στην περιοχή. Οι εκπρόσωποι υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τους αντίστοιχους φορείς. Τα υπόλοιπα μέλη με γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο πρόεδρος συμμετέχουν χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή πλην των εξόδων μετακίνησής τους.

 

3. Ο πρόεδρος του οργανισμού έχει γενική εξουσία δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσής του. Με την απόφαση συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μεταξύ των μελών του ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Όταν ο πρόεδρος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα του οργανισμού και μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του στον πρόεδρο ή άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους του οργανισμού.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κανονισμούς οργάνωσης, διαχείρισης και προσωπικού, με τους οποίους ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του, στο προσωπικό και την υπηρεσιακή κατάστασή του, στην οικονομική διοίκηση και διαχείριση, στα έργα, στις μελέτες και τις προμήθειες, στις κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις των οργάνων διοίκησης και κάθε ζήτημα σχετικό με τη νομική διοίκηση του νομικού προσώπου. Οι ως άνω κανονισμοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Για την ενίσχυση του οργανισμού μπορεί να διατίθεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διοικητικό, επιστημονικό τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή των πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή του Δημοσίου. Επίσης για την φύλαξη και περιφρούρηση της περιοχής ο οργανισμός συνεργάζεται με τις αστυνομικές, λιμενικές και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει μέριμνα για την εκ μέρους τους διάθεση του απαιτούμενου για το σκοπό αυτό προσωπικού.

 

6. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που αφορούν την επιβολή κυρώσεων ή τη λήψη άλλων μέτρων προστασίας της περιοχής Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου κοινοποιούνται αμέσως και προς τον οργανισμό. Ο οργανισμός επικοινωνεί αμελλητί με τα αρμόδια για την εκτέλεση των αποφάσεων όργανα (αστυνομικές, λιμενικές αρχές κ.λ.π.) και θέτει στη διάθεση τους τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό για την εκτέλεση των αποφάσεων. Κατά την εκτέλεση παρίσταται εκπρόσωπος της αρμόδιας δημόσιας αρχής.

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή και των συναρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών που εκδίδονται μετά από πρόταση του οργανισμού, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες ή άλλα θέματα της λειτουργίας αυτού.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνιστώνται η συμβουλευτική επιτροπή και επιστημονική επιτροπή του οργανισμού και περιγράφεται ο κανονισμός λειτουργίας τους. Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν τριετή θητεία και τα μέλη τους συμμετέχουν αμισθί.

 

9. Η συμβουλευτική επιτροπή συνιστάται μετά από εισήγηση του νομαρχιακού συμβουλίου Ζακύνθου και απαρτίζεται από εκπροσώπους, των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και των οργανισμών αυτοδιοίκησης του νομού Ζακύνθου. Η συμβουλευτική επιτροπή δρα συμβουλευτικά προς το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού και είναι δυνατόν να καταθέτει προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Ειδικότερα είναι υποχρεωτική η έκδοση γνώμης της συμβουλευτικής επιτροπής στα θέματα:

 

α) Κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

β) Κατάρτισης του τριετούς διαχειριστικού σχεδίου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του ετήσιου σχεδίου δράσης του οργανισμού.

 

γ) Οικονομικού απολογισμού του οργανισμού.

 

δ) Διαφόρου φύσεως ενέργειες, δράσεις που υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο (π.χ. υποβολή σχεδίων χρηματοδότησης, κ.λ.π.).

 

10. Η επιστημονική επιτροπή είναι τριμελής και τα μέλη της είναι επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στη διαχείριση θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων ή / και στη βιολογία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και άλλων απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η επιτροπή εξετάζει τα επιστημονικά θέματα της διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και εισηγείται προτάσεις σχετικά με αυτά προς το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Ειδικότερα η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής είναι υποχρεωτική στα θέματα:

 

α) Κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

β) Έκδοσης αδειών επιστημονικής έρευνας.

 

γ) Έκδοσης γνώμης του οργανισμού σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις προτεινόμενων έργων και δραστηριοτήτων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου και την Περιφερειακή Ζώνη αυτού.

 

δ) Κατάρτισης του τριετούς διαχειριστικού σχεδίου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του ετήσιου σχεδίου δράσης του οργανισμού.

 

ε) Ειδικής επιστημονικής φύσης που υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.