Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κυρώσεις - πρόστιμα - αποζημιώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού και του κατά το άρθρο 7 κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις αλιευτικές, δασικές, πολεοδομικές και αστυνομικές διατάξεις για τις αντίστοιχες παραβάσεις, καθώς και στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 όπως το τελευταίο από αυτά τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Οι παραβάτες των διατάξεων που αφορούν στις θαλάσσιες περιοχές Α, Β, Γ της ζώνης Ι)α υπόκεινται επιπλέον και στις κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 207/1985 (ΦΕΚ 76/Α/1985), και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 111/1993 (ΦΕΚ 50/Α/1993) και ισχύει σήμερα με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1995 (ΦΕΚ 241/Α/1995).

 

3. Οι προαναφερόμενες κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων ή στη λήψη άλλων μέτρων προστασίας της περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου κοινοποιούνται αμέσως και προς το Φορέα Διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Η του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

4. Σε όλο το χερσαίο τμήμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου εφαρμόζονται οι οικονομικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), και ειδικότερα στις χερσαίες περιοχές του, στο πλαίσιο δυνατότητας παροχής αντισταθμιστικών ρυθμίσεων που προβλέπονται από την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ο ιδιοκτήτης δύναται να επιλέξει είτε τους θεσμοθετημένους περιορισμούς στις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, είτε την δυνατότητα παροχής αντισταθμιστικών ρυθμίσεων βάσει του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Η του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.