Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας - Σχέδιο Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός ενός έτους από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ο Φορέας Διαχείρισης καταρτίζει τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου σύμφωνα με την παράγραφο 2)α του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του νόμου 2742/1999.

 

2. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

 

α. Η σαφής διατύπωση των αρμοδιοτήτων και η περιγραφή των διαδικασιών φύλαξης του Εθνικού Πάρκου (πυρήνα και περιφερειακής ζώνης).

 

β. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

γ. Η ανάλυση και εξειδίκευση, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαία, των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων, που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.

 

δ. Αναλυτικό και λεπτομερές Πρόγραμμα Φύλαξης του Εθνικού Πάρκου, στο οποίο αναφέρονται και οι σχετικές αρμοδιότητες όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

3. Ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Φορέας Διαχείρισης καταρτίζει Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 5)β του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του νόμου 2742/1999. Το Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

 

5. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας και το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου αναθεωρούνται ανά πενταετία με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2742/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ζ του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.