Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Όροι και περιορισμοί στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Στόχος διαχείρισης

 

Οι όροι και περιορισμοί έχουν στόχο τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την προστασία των γειτονικών περιοχών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και την προστασία του φυσικού και αγροτικού τοπίου της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Ειδικότεροι στόχοι διαχείρισης είναι η διατήρηση και ενίσχυση των πολιτιστικών αξιών, η ανάπτυξη ήπιου τουρισμού και οικοτουρισμού, η αναβάθμιση των παραλιακών οικισμών και η τήρηση υψηλών σταθερών περιβάλλοντος.

 

ΙΙ. Ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως παρακάτω.

 

1. Περιοχές με στοιχεία 01, 02, 03, 04 (περιοχές οικοανάπτυξης):

 

α) Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών, επιπλωμένων διαμερισμάτων, αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, λειτουργιών αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια εκτός από Disco, bar και νυκτερινά κέντρα διασκέδασης - μπουζούκια), γεωργικών αποθηκών, σταυλαποθηκών, αντλητικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, υδατοδεξαμενών κατασκευαζόμενων επί του εδάφους, χώρων συνάθροισης κοινού και εν γένει πολιτιστικών λειτουργιών, στεγάστρων και ποτιστρών ζώων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας, φρεάτων καθώς και μεταποιητικών μονάδων συναφών με την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα (ελαιουργεία, ξυλουργεία, σιδηρουργεία, μεταποιητικές μονάδες συσκευασίας τοπικών αγροτικών προϊόντων), εγκαταστάσεων παιδότοπων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Επιτρέπεται η κτηνοτροφία αιγοπροβάτων και βοοειδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

γ) Για τις γεωργικές αποθήκες, τις σταυλαποθήκες και τις αντλητικές εγκαταστάσεις ορίζεται ως μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίων τα 50 m2 με ύψος κτιρίου 4 m, μετρούμενο από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής συνυπολογιζομένου του ύψους της στέγης.

 

δ) Τα κτίρια για όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις εκτός κατοικίας, τοποθετούνται σε απόσταση 100 m από το όριο των περιοχών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου καθώς και της περιοχής Τ1.

 

ε) Όσον αφορά τις μεταποιητικές μονάδες επιτρέπονται μόνον έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Α κατηγορία όπως ορίζεται από το άρθρο 4 της 69269/5387/1990 απόφασης και ειδικότερα της Ομάδας ΙΙ, παράγραφοι 1)α, β, γ, δ, 7)β, γ, 10)β (στους οικισμούς Καλαμακίου και Βασιλικού), δ(επέκταση υπάρχοντος), ε, στ παράγραφος 11)γ.

 

στ) Επίσης επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται στην Β κατηγορία όπως ορίζονται από το άρθρο 5 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Για την εγκατάσταση των ανωτέρω έργων και δραστηριοτήτων της Α' κατηγορίας απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και για τα έργα και δραστηριότητες της Β κατηγορίας έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση, οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

2. Περιοχή με στοιχεία Τ1 (περιοχή ελεγχόμενου τουρισμού)

 

α) Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, τουριστικών και κοινωφελών εγκαταστάσεων.

 

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 m2. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης 2.000 m2.

 

Μέγιστη πυκνότητα 15 κλίνες ανά στρέμμα.

 

Γήπεδα των οποίων τμήμα τους εμπίπτει και στη ζώνη Φ2, εφόσον το τμήμα αυτό είναι μικρότερο ή ίσο με 1.000 m2 οικοδομούνται με τους όρους και περιορισμούς δόμησης της ανωτέρω περιοχής Τ1. Το παραπάνω τμήμα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αρτιότητας του γηπέδου και τα κτίσματα ανεγείρονται υποχρεωτικά στο τμήμα της περιοχής Τ1.

 

Οι είσοδοι των τουριστικών εγκαταστάσεων και οι ανοιχτοί υπαίθριοι χώροι αυτών δεν επιτρέπεται να βλέπουν προς την πλευρά της θάλασσας.

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμενων επιγραφών και διαφημίσεων.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7 m από την επιφάνεια του εδάφους μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Για τις κατοικίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος όπως ισχύει.

 

Για την ανέγερση κτιρίων δημοσίων ή δημοτικών σκοπών και κτιρίων κοινής ωφέλειας απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως ισχύει.

 

3. Περιοχή με στοιχεία Τ2 (Περιοχή ελεγχόμενου τουρισμού).

 

α) Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών, αποθηκών, υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων, εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κτιρίων κοινής ωφέλειας, τουριστικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κτιρίων και εν γένει πολιτιστικών εγκαταστάσεων, πρατηρίων βενζίνης αθλητικών εγκαταστάσεων και κέντρων αναψυχής.

 

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 8. 000 m2.

 

γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

Για τις κατοικίες, τις αποθήκες και τα κέντρα αναψυχής:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίου 200 m2.

 

Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

Συντελεστής Δόμησης 0,15

 

Για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

δ) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια κατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων πρέπει να απέχουν από την ίσαλο γραμμή 50 m τουλάχιστον.

 

ε) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

στ) Για την ανέγερση κτιρίων δημοσίων ή δημοτικών σκοπών και κτιρίων κοινής ωφελείας απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

4. Περιοχή με στοιχεία Τ3 (περιοχή ελεγχόμενου τουρισμού).

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις που αναφέρονται στην περιοχή Τ2 με τους ίδιους όρους και περιορισμούς δόμησης και επί πλέον.

 

Οι είσοδοι των τουριστικών εγκαταστάσεων και οι ανοικτοί υπαίθριοι χώροι αυτών δεν επιτρέπεται να βλέπουν προς την πλευρά της θάλασσας.

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμενων επιγραφών και διαφημίσεων.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7 m από την επιφάνεια του εδάφους μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

 

Επιτρέπεται η αναβάθμιση του λιμενίσκου Άγιος Σώστης, καθώς επίσης και η εγκατάσταση λιμενικού σταθμού του λιμεναρχείου Ζακύνθου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.