Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ειδικότεροι στόχοι διαχείρισης και μέτρα προστασίας των περιοχών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ειδικότεροι στόχοι διαχείρισης και τα μέτρα προστασίας αυτού κατά ζώνες και περιοχές είναι:

 

Ι. Θαλάσσια έκταση (περιοχή προστασίας της φύσης).

 

Α. Θαλάσσια περιοχή κόλπου Λαγανά (ζώνη Ι)α).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση της οικολογικής αξίας της θαλάσσιας περιοχής ως ενδιαιτήματος των απειλούμενων ειδών της θαλάσσιας χελώνας και της μεσογειακής φώκιας, η διατήρηση των υποθαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, η προστασία, η ενίσχυση και ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

 

Στην ως άνω ζώνη επιτρέπονται μόνο:

 

1. Η ναυσιπλοΐα, εκτός από τη διέλευση και αγκυροβολία δεξαμενόπλοιων.

 

2. Η επαγγελματική αλιεία, εκτός από το υποβρύχιο ψάρεμα και χρήση συρόμενων εργαλείων και κυκλικών δικτύων (μηχανότρατα, πεζότρατα, γρι-γρι, κ.λ.π.).

 

Ειδικότεροι όροι άσκησης των ανωτέρω δραστηριοτήτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης του άρθρου 8 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ1 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

3. Η ήπια θαλάσσια αναψυχή κατά τη διάρκεια της ημέρας (π.χ. κολύμβηση, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λ.π.).

 

4. Στις θαλάσσιες περιοχές Α, Β, Γ της ζώνης Ι)α εφαρμόζονται οι διατάξεις των 19/1991 (ΦΕΚ 585/Β/1991) και 20/1994 (ΦΕΚ 548/Β/1994) κανονισμών λιμένος Ζακύνθου και ειδικότερα:

 

α) Στη θαλάσσια περιοχή Α κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου απαγορεύονται:

 

Η διέλευση, κίνηση, παραμονή και αγκυροβολία κάθε σκάφους και πλωτού γενικά μέσου ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσης του, καθώς και κάθε πλωτού ναυπηγήματος.

 

Η αλιεία με κάθε είδος αλιευτικό εργαλείο.

 

β) Στην θαλάσσια περιοχή Β κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται:

 

Η κίνηση σκαφών και πλωτών γενικά μέσων με ταχύτητα μεγαλύτερη των 6 κόμβων (ναυτικών μιλίων ανά ώρα).

 

Η παραμονή και αγκυροβολία κάθε σκάφους και πλωτού γενικά μέσου καθώς και κάθε πλωτού ναυπηγήματος.

 

Κατ' εξαίρεση δύναται να επιτραπεί, μετά από ειδική άδεια που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας επί θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η παραμονή και αγκυροβολία λέμβων ή πλοιαρίων, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής ή επαγγελματιών.

 

Με απόφαση του Νομάρχη είναι δυνατόν να καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός παρόμοιων αδειών, οι θέσεις αγκυροβολίας και οι ειδικοί όροι, που διέπουν τις εν λόγω εξαιρέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος βαθμός προστασίας της θαλάσσιας χελώνας.

 

Η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης των θαλασσίων μέσων αναψυχής, των οποίων την κίνηση και κυκλοφορία ρυθμίζει ο υπ' αριθμόν 20/1999 Γενικός Κανονισμός Λιμένα (ΦΕΚ 444/Β/1999).

 

Κατ' εξαίρεση, δύναται να χορηγηθεί από την Λιμενική Αρχή, στα πλαίσια των όσων ειδικότερα καθορίζονται με απόφαση του Νομάρχη, άδεια εκμίσθωσης για τα πιο κάτω μη μηχανοκίνητα και δι' ανθρώπινης δύναμης προωθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής:

 

Ιστιοσανίδα (WIND SURFING)

Canoe

Θαλάσσια ποδήλατα και λοιπά παρομοίου τύπου πλωτά μέσα αναψυχής όπως αυτά ορίζονται στον παραπάνω Γενικό Κανονισμό Λιμένα και αφορά στην περιοχή και αριθμό όπως ορίζει η [Α] 18670/777/1988 απόφαση (ΦΕΚ 137/Β/1988).

 

Ο καθορισμός των επί μέρους θέσεων τοποθέτησης των ανωτέρω θαλασσίων μέσων αναψυχής και οι ειδικοί όροι που διέπουν τις εν λόγω εξαιρέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος βαθμός προστασίας της θαλάσσιας χελώνας γίνεται με απόφαση του Νομάρχη.

 

γ) Στη θαλάσσια περιοχή Γ κατά το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου απαγορεύεται η κίνηση σκαφών και πλωτών μέσων με ταχύτητα μεγαλύτερη των 6 κόμβων (ναυτικά μίλια την ώρα).

 

δ) Κατ' εξαίρεση των απαγορεύσεων για τις θαλάσσιες περιοχές Α και Β είναι δυνατή η χορήγηση από την Λιμενική Αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας επί θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων άδειας διέλευσης παραμονής και αγκυροβολίας, σε συγκεκριμένα σκάφη για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, πυρόσβεσης και παροχής βοηθείας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα και σκάφη, όταν δεν είναι δυνατή η λήψη άδειας, επιτρέπεται η διέλευση και παραμονή σκαφών και χωρίς την άδεια της προηγούμενης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση την εκ των υστέρων ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής όταν τούτο κατ' αρχήν δεν είναι δυνατόν.

 

ε) Με μέριμνα της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας επί θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην συναρμόδιες Υπηρεσίες, είναι δυνατή η πόντιση κατάλληλων σημαντήρων χρώματος και προδιαγραφών, όπως ορίζονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς του ΓΕΝ / Υδρογραφική Υπηρεσία για τη σήμανση των θαλάσσιων περιοχών Α, Β, και Γ, κυρίως δε της περιοχής Α.

 

Β. Θαλάσσια περιοχή νήσων Στροφάδων (ζώνη Ι)β).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και ειδικότερα του ενδιαιτήματος της μεσογειακής φώκιας, η διατήρηση των υποθαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, η προστασία και ενίσχυση των αλιευτικών πόρων.

 

Στην ως άνω περιοχή επιτρέπονται μόνο η ναυσιπλοΐα, η επαγγελματική και αλιεία και η ήπια θαλάσσια αναψυχή, με τους όρους που αναφέρονται για τη θαλάσσια ζώνη Ι)α.

 

Γ. Στην περιοχή των ζωνών Ι)α και Ι)β απαγορεύεται η υδατοκαλλιέργεια οιασδήποτε μορφής.

 

ΙΙ. Χερσαία έκταση

 

1. Περιοχή με στοιχεία Α1. (Περιοχή απολύτου προστασίας).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διασφάλιση της σημαντικότερης παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Μεσόγειο και του περιβάλλοντος αυτήν χώρου.

 

Στην περιοχή αυτή:

 

α) Επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα, η συστηματική παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων και η εκτέλεση ειδικών διαχειριστικών έργων και μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των ειδών και των διαιτημάτων της περιοχής.

 

β) Για την εξυπηρέτηση των επιτρεπομένων δραστηριοτήτων, καθώς και για τη φύλαξη και επόπτευση του χώρου επιτρέπεται η εγκατάσταση μη μόνιμης ελαφράς υποδομής (φυλάκια, πινακίδες, σκηνή, επιστημονικός εξοπλισμός) σε κατάλληλα σημεία, βάσει τεκμηριωμένης μελέτης που εγκρίνεται ή / και συντάσσεται από τον με το άρθρο 7 του παρόντος συνιστώμενο οργανισμό Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, και μετά από έκδοση σχετικών αδειών από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου.

 

γ) Η πρόσβαση και παραμονή ατόμων επιτρέπεται μόνο για την εκτέλεση επιτρεπομένων δραστηριοτήτων, μετά από άδεια που εκδίδεται από τον οργανισμό του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

2. Περιοχή με στοιχεία Α2. (Περιοχή προστασίας της φύσης).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διασφάλιση της ιδιαίτερα σημαντικής πυκνότητας φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και των θινών στο Μαραθωνήσι, η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των δύο νησίδων ως φυσικού ενδιαιτήματος χαρακτηριστικής μεσογειακής βλάστησης, ενδημικής χλωρίδας, απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας, καθώς και ως καταφυγίου της μεσογειακής φώκιας.

 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1 (παράγραφοι 1)α, β, γ) και επιπλέον:

 

α) Η καλλιέργεια του υφισταμένου αγροτεμαχίου, στο Μαραθωνήσι.

 

β) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του Ιερού Ναού στο Μαραθωνήσι, μετά από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ζακύνθου.

 

γ) Η ημερησία ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού, μόνο με οργανωμένες επισκέψεις συγκεκριμένου αριθμού επισκεπτών, μετά από άδεια του οργανισμού του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

δ) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης των υφισταμένων υποδομών (π.χ. θέση πρόσδεσης σκαφών, μονοπάτια διέλευσης) μετά από άδεια του οργανισμού του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

ε) Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος και της απολύτως απαραίτητης ελαφράς υποδομής στήριξης αυτών (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα), καθώς και δασοτεχνικών και αντιπυρικών έργων που προβλέπονται από τα άρθρα 15, 46, 42 και 48 του νόμου 998/1979 και του προεδρικού διατάγματος 437/1981 και έργα ανανέωσης δασών και αναδάσωσης που προβλέπονται από τα άρθρα 227 - 233 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 μετά από σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τύπου Α σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990). Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργων δασικής οδοποιίας.

 

στ) Οι επιτρεπόμενες δια των προηγουμένων διατάξεων των περιπτώσεων 2)β, 2)δ και 2)ε εργασίες, δέον να εκτελούνται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας.

 

3. Περιοχή με στοιχεία Α3. (Περιοχή προστασίας της φύσης).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των δύο νησίδων ως φυσικών ενδιαιτημάτων χαρακτηριστικής μεσογειακής βλάστησης, ως μεταναστευτικού σταθμού της ορνιθοπανίδας και φυσικού καταφυγίου της μεσογειακής φώκιας.

 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1, (παράγραφοι 1)α, β) και επιπλέον:

 

α) Η καλλιέργεια των νομίμως υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας.

 

β) Η διατήρηση οικόσιτων ζώων σε περιφραγμένες εκτάσεις, μετά από έγκριση σχετικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ζακύνθου και τον οργανισμό Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.

 

γ) Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (επισκευή, συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων και συντήρηση οδών πρόσβασης), μετά από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ζακύνθου.

 

δ) Η ημερησία ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού, όπως αναφέρεται στην περιοχή Α2 (παράγραφος 2)γ).

 

ε) Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, διάνοιξης νέων μονοπατιών και λοιπών έργων, όπως αναφέρονται στην περιοχή Α2 (παράγραφος 2)ε).

 

4. Περιοχή με στοιχεία Π1 (Περιοχή προστασίας της φύσης).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του βιοτόπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και της φυσικότητας του περιβάλλοντος την παραλία χώρου.

 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1 (παράγραφοι 1)α, β) και επιπλέον:

 

α) Η καλλιέργεια υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων όπως αναφέρεται στην περιοχή Α3 (παράγραφος 3)α).

 

β) Η ημερησία ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού, που ειδικά κατά την περίοδο Μαΐου - Οκτωβρίου κάθε έτους γίνεται μεταξύ των ωρών 700 και 1900. Ο αριθμός των επισκεπτών κατά την ίδια περίοδο κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή εξαιρουμένων των ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής και μόνον για την προσπέλαση και παραμονή τους σε αυτά.

 

γ) Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στην περιοχή Α2 (παράγραφος 2)ε), κατόπιν σύνταξης σχετικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 απόφασης με βάση τη χωρητικότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ3 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

5. Περιοχή με στοιχεία Π2. (Περιοχή προστασίας της φύσης).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του βιοτόπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας, η προστασία των φυσικών σχηματισμών και η διατήρηση της αισθητικής αξίας του τοπίου.

 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1 (παράγραφοι 1)α, β) και επιπλέον.

 

α) Η ημερησία ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού που ειδικά κατά την περίοδο Μαΐου - Οκτωβρίου κάθε έτους γίνεται μεταξύ των ωρών 700 και 1900. Ο αριθμός των επισκεπτών κατά την ίδια περίοδο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 350 άτομα σε κάθε χρονική στιγμή εξαιρουμένων των ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής και μόνον για την προσπέλαση και παραμονή τους σε αυτά.

 

β) Η τοποθέτηση μέχρι 60 ομπρελών και 120 καθισμάτων επί του αιγιαλού σε απόσταση 3 - 5 m από το κύμα των οποίων επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους μετά τη δύση του ηλίου. Οι χώροι τοποθέτησης των ανωτέρω και οι χώροι φύλαξης των κατά την νύχτα, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ομπρελών καθορίζονται από τον οργανισμό του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

γ) Η εκτέλεση έργων ερμηνείας περιβάλλοντος, όπως αναφέρονται στην περιοχή Α2 (παράγραφοι 2)ε).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ3 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

6. Περιοχή με στοιχεία Π3 (Περιοχή προστασίας της φύσης).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του βιοτόπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας και των φυσικών σχηματισμών των αμμοθινών.

 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1 (παράγραφοι 1)α, β) και επιπλέον.

 

α) Η ημερησία ήπια αναψυχή και η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού, που ειδικά κατά την περίοδο Μαΐου - Οκτωβρίου κάθε έτους γίνεται μεταξύ των ωρών 700 και 1900.

 

β) Ο καθαρισμός της παραλίας και η αποκομιδή απορριμάτων από την παραλία και τους αμμόλοφους. Μηχανικά μέσα καθαρισμού ελαφρού τύπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην παραλία, εκτός της περιόδου από 1 Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους.

 

γ) Η συντήρηση και ο έλεγχος της πρόσβασης, η διαμόρφωση του χώρου και εγκαταστάσεις σχετικά με την περιβαλλοντική ενημέρωση και την διαμόρφωση προστατευτικής ζώνης πρασίνου, και η απολύτως απαραίτητη ελαφρά υποδομή στήριξης αυτών (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα) σε κατάλληλες θέσεις εκτός της αμμώδους παραλίας και των αμμοθινών. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κατάλληλη θέση και εκτός αμμώδους παραλίας Σταθμού Ενημέρωσης εμβαδού μέχρι 15 m2 συνολικά.

 

δ) Η τοποθέτηση μέχρι 150 ομπρελών και 300 καθισμάτων επί του αιγιαλού σε απόσταση 3 - 5 m από το κύμα έως ότου διαμορφωθεί η προστατευτική ζώνη πρασίνου του προηγούμενου εδαφίου γ των οποίων επιβάλλεται η απομάκρυνση τους μετά τη δύση του ηλίου. Οι χώροι τοποθέτησης των ανωτέρω και οι χώροι φύλαξης των κατά τη νύχτα, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ομπρελών καθορίζονται από τον οργανισμό του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

7. Περιοχές με στοιχεία Υ και Υ. (Περιοχή προστασίας της φύσης).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση του φυσικού σχηματισμού του έλους Κερίου ως ενδιαιτήματος απειλούμενων και μεταναστευτικών ειδών ορνιθοπανίδας και ενδημικών ειδών χλωρίδας.

 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1 (παράγραφοι 1)α, β) και επιπλέον:

 

α) Η καλλιέργεια υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων, όπως αναφέρεται στην περιοχή Α3, (παράγραφος 3)α).

 

β) Η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής (φυλάκιο, πινακίδες, τέντα, εξοπλισμός και μέσα συστηματικής παρακολούθησης και έρευνας) σε κατάλληλα σημεία, μετά από σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 απόφασης.

 

γ) Ο χειρωνακτικός καθαρισμός της περιοχής προστασίας Υ.

 

δ) Εργασίες για την αναβάθμιση του λιμένα του Κερίου, μετά από σύνταξη ΜΠΕ τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης.

 

8. Περιοχές με στοιχεία Φ1 και Φ1' (Προστατευόμενα τοπία).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και του τοπίου και η διασφάλιση των προϋποθέσεων προστασίας των παραλίων ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στις περιοχές Α1, Π1, Π2 και της προστασίας της ακτής.

 

Α. Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1 (παράγραφος 1) και επιπλέον:

 

α) Η καλλιέργεια των νομίμως υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων όπως αναφέρεται στην περιοχή Α3, (παράγραφος 3)α).

 

β) Η μελισσοκομία.

 

γ) Η βόσκηση οικόσιτων ζώων μόνο ως μέτρο διαχείρισης της φυσικής βλάστησης, μετά από έγκριση σχετικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου και τον οργανισμό του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.

 

δ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και η εγκατάσταση σχετικής υποδομής, όπως αναφέρεται στις περιοχές Υ-Υ' (παράγραφος 7)β).

 

ε) Η διάνοιξη νέων μονοπατιών και η εκτέλεση δασοτεχνικών αντιπυρικών έργων και λοιπών έργων όπως αναφέρεται στην περιοχή Α2 (παράγραφος 2)ε).

 

στ) Η ανέγερση κατοικίας, γεωργικών αποθηκών, σταυλαποθηκών και αντλητικών εγκαταστάσεων στις μη δασικές εκτάσεις.

 

Β. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των παραπάνω περιοχών καθορίζεται ως εξής:

 

Α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων της περιοχής Φ1 20.000 m2. Κατ' εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία στις 31-05-1985 ημερομηνία δημοσίευσης του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) είχαν εμβαδόν 10.000 m2.

 

β) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων της περιοχής Φ1 8.000 m2.

 

Γ. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης των γηπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Για κατοικία:

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κτιρίων 120 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής, συνυπολογιζομένης και της στέγης.

 

β. Για τις γεωργικές αποθήκες, σταυλαποθήκες και τις αντλητικές εγκαταστάσεις.

 

Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίων 25 m2.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής, συνυπολογιζομένης και της στέγης.

 

γ. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Ως ελάχιστη απόσταση των ανεγειρόμενων κτιρίων από την ακτογραμμή καθορίζονται η τεθλασμένη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 31, 01, 02, 03 - 07, 45 - 48, 08, 09, 54 - 57, 010 - 017, 65, 64 όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2.

 

Ως ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων από το όριο των περιοχών Φ1 και Φ1' με την περιοχή 04 (κορυφογραμμή) ορίζονται τα 50 m.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση βιολογικού σταθμού επιστημονικής έρευνας, κέντρου πληροφόρησης του κοινού και κέντρου λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης εμβαδού μέχρι 120 m2 έκαστο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους Γ4 και Γ5, Γ6, Γ7, Γ8 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

9. Περιοχή με στοιχεία Φ2. (Προστατευόμενα τοπία).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών και του τοπίου και των αμμοθινών και η διασφάλιση των προϋποθέσεων προστασίας των παραλίων ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην περιοχή Π3 και η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος για την αναψυχή των επισκεπτών.

 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1 (παράγραφοι 1)α, β) και επιπλέον:

 

α) Η περιβαλλοντική ενημέρωση και η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής (φυλάκια, πινακίδες, τέντα, εξοπλισμός και μέσα συστηματικής παρακολούθησης και έρευνας) σε κατάλληλα σημεία, μετά από σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 απόφασης.

 

β) Η ανέγερση κατοικίας με κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 40.000 m2 και μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτηρίων 60 m2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών ορίζεται σε 5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής συνυπολογιζομένου του ύψους της στέγης.

 

γ) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου εμβαδού μέχρι 60 m2 και εκτός της αμμώδους παραλίας και των θινών για την πληροφόρηση του κοινού στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

δ) Στην ως άνω περιοχή επιβάλλεται η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης, φωτορύπανσης και της πρόσβασης μηχανοκινήτων μέσων προς την ακτή μετά την δύση του ηλίου, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του οργανισμού του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ9 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

10. Περιοχή με στοιχεία Φ3 (Προστατευόμενα τοπία).

 

Στόχος διαχείρισης είναι η διατήρηση των αξιόλογων χαρακτηριστικών της φύσης και του τοπίου και η προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων.

 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην περιοχή Α1 (παράγραφος 1)α) και επιπλέον:

 

α) Η καλλιέργεια υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων όπως αναφέρεται στην περιοχή Α3, παράγραφος 3)α.

 

β) Η μελισσοκομία.

 

γ) Η βόσκηση οικόσιτων ζώων όπως αναφέρεται στις περιοχές Φ1 και Φ1' (παράγραφος 8)γ).

 

δ) Η περιβαλλοντική ενημέρωση του κοινού και η εγκατάσταση σχετικής υποδομής, όπως αναφέρεται στις περιοχές Υ-Υ' (παράγραφος 7)β).

 

ε) Η διάνοιξη νέων μονοπατιών και η εκτέλεση δασοτεχνικών και λοιπών έργων, όπως αναφέρεται στην περιοχή Α2 (παράγραφος 2)ε).

 

στ) Η ανέγερση κατοικίας, αγροικιών στο πλαίσιο παραδοσιακών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια εκτός από Disco, bar και νυκτερινά κέντρα διασκέδασης - μπουζούκια) στις μη δασικές εκτάσεις με τους εξής όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων 8.000 m2. Κατ' εξαίρεση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, τα οποία στις 22-12-1999 ημερομηνία δημοσίευσης του από 01-12-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 906/Δ/1999) είχαν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2.
Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίων 200 m2. Ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις αναψυχής, η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορίζεται σε 50 m2 συνυπολογιζόμενα στην προαναφερόμενη μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίων. Για την έκδοση της οικοδομικής αδείας των τελευταίων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής συνυπολογιζομένου του ύψους της στέγης.
Η ελάχιστη απόσταση για την ανέγερση αγροικιών παραδοσιακών αγροτουριστικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων αναψυχής ορίζεται σε 100 m από την περιοχή Υ.
Η ελάχιστη απόσταση των κτισμάτων από την ίσαλο γραμμή ορίζεται σε 100 m.
Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων.

 

ζ) Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στη λεκάνη απορροής της Λίμνης Κεριού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οριοθεσία των χειμάρρων, που καταλήγουν σε αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ10 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.