Προεδρικό διάταγμα 1/12/99

ΠΔ 01-12-1999: Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο και χαρακτηρισμός ως περιφερειακής ζώνης του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου της χερσαίας έκτασης του δήμου Ζακύνθου (τέως δήμος Ζακυνθίων και κοινότητες Βασιλικού, Αμπελοκήπων και Αργασίου) και του δήμου Λαγανά (τέως κοινότητες Καλαμακίου, Μουζακίου, Κερίου, Παντοκράτορα και Λιθακιάς) νομού Ζακύνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-12-1999: Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο και χαρακτηρισμός ως περιφερειακής ζώνης του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου της χερσαίας έκτασης του δήμου Ζακύνθου (τέως δήμος Ζακυνθίων και κοινότητες Βασιλικού, Αμπελοκήπων και Αργασίου) και του δήμου Λαγανά (τέως κοινότητες Καλαμακίου, Μουζακίου, Κερίου, Παντοκράτορα και Λιθακιάς) νομού Ζακύνθου, (ΦΕΚ 906/Δ/1999), 22-12-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παράγραφος 3), 21 (παράγραφοι 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παράγραφοι 9 και 10) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παράγραφος 12) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες, διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) καθώς και του άρθρου 18 (παράγραφος 7)β) το νόμο 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

2. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας Ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, όπως κυρώθηκε με τον νόμο 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/1983).

 

3. Το ειδικό πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης της Βαρκελώνης, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1634/1986 Περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου (ΦΕΚ 104/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2252/1994 Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο 1990 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 192/Α/1994).

 

5. Τις διατάξεις της 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας (ΦΕΚ 757/Β/1985).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

7. Την υπ' αριθμόν Δ17Α/03/99/Φ.2.2.1/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/1996).

 

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

9. Την 1107147/1239/0067/1996 (ΦΕΚ 922/Β/1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

10. Την οδηγία 1992/43 (ΕΕL 206/7/1992) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

11. Την 55319/2434/1997 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Κόλπου Λαγανά Ζακύνθου.

 

12. Τις διατάξεις της 71961/3670/1991 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενον σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 541/Β/1986).

 

13. Την 21/1997 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ζακύνθου.

 

14. Την 21/1998 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 1,801 δις περίπου, η οποία θα αντιμετωπιστεί ως εξής:

 

α) Ποσό 1.651.100.000 δραχμές από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 075/2/9745/552 που χρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους - Β ΚΠΣ) και

 

β) Ποσό 150.000.000 δραχμές από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ).

 

16. Την 68/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, και Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός και στόχοι

Άρθρο 2: Χαρακτηρισμός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και της Περιφερειακής Ζώνης Αυτού

Άρθρο 3: Οριοθέτηση και χαρακτηρισμός περιοχών

Άρθρο 4: Ειδικότεροι στόχοι διαχείρισης και μέτρα προστασίας των περιοχών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Άρθρο 5: Όροι και περιορισμοί στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Άρθρο 6: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 7: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Άρθρο 8: Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας - Σχέδιο Διαχείρισης

Άρθρο 9: Κυρώσεις - πρόστιμα - αποζημιώσεις

Άρθρο 10: Διοίκηση του οργανισμού

Άρθρο 11: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 12

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-12-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.