Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Σε όλες τις περιοχές του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου:

 

α) Απαγορεύεται η χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και δικύκλων επί των αμμωδών παραλίων καθώς και η χρήση ζωήλατων οχημάτων ή ζώων ως μεταφορικών μέσων ή ως μέσων αναψυχής στον ίδιο χώρο.

 

β) Επιτρέπεται η συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων, με εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων για την προσπέλαση σε ιδιοκτησίες μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.

 

Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων σε αμμώδεις περιοχές ή περιοχές απολύτου προστασίας.

 

γ) Επιτρέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών ελλιμενισμού (Κερί, Άγιος Σώστης, Στροφάδια) μετά από σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 απόφασης.

 

δ) Δεν επιτρέπεται η θήρα.

 

ε) Για την έγκριση των μελετών, συμπεριλαμβανομένων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την κατασκευή και τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της έκτασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου απαιτείται η γνώμη του οργανισμού του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

στ) Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου επιτρέπεται σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά περιοχή, με την προϋπόθεση ότι εκτελείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις γι' αυτό, μετά από γνώμη του παραπάνω οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ε1 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

ΙΙ. Επιπλέον των ανωτέρω και σε όλη την έκταση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και της Περιφερειακής Ζώνης αυτού ισχύουν και τα εξής:

 

1. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια ρωμαϊκού ή βυζαντινού τύπου χρώματος ώχρας. Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική, έστω και αν πέρα του κατασκευαζόμενου τμήματος της οικοδομής, επιτρέπεται ή προβλέπεται επιπλέον κατασκευή ορόφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ε2 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

2. Η μορφολογία των κτισμάτων πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της κατά τα παραδοσιακά πρότυπα τοπικής αρχιτεκτονικής.

 

3. Σε περίπτωση κτιρίων όγκου μεγαλυτέρου των 900 m3 πάνω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους ή ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για κτίριο με ενιαία λειτουργικότητα.

 

4. Οι μελέτες για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την κατασκευή, διαμόρφωση και τον εξοπλισμό κοινόχρηστων χώρων, σε όλες τις περιοχές και εντός των οικισμών εγκρίνονται απαραίτητα από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

5. Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους λυόμενων οικίσκων και οποιουδήποτε άλλου πρόχειρου καταλύματος (πλην των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου) καθώς και η εγκατάσταση σκηνών και τροχόσπιτων εκτός των ορίων των περιοχών που επιτρέπονται οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.

 

6. Επιτρέπεται η επισκευή και συντήρηση των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ε3 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

7. Επιτρέπεται η επέκταση ή εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων υφισταμένων δραστηριοτήτων, εφόσον επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος μετά από τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 απόφασης.

 

8. Η φόρτωση των λατομικών προϊόντων για θαλάσσια μεταφορά επιβάλλεται να γίνεται εκτός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

9. Ο τεχνητός φωτισμός των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (δημοσίων, κοινοτικών και ιδιωτικών) που ευρίσκονται εντός των περιοχών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ως και ο κοινόχρηστος φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από την ίσαλο γραμμή και από ζώνη πλάτους 100 m από την ίσαλο γραμμή κατά μήκος των περιοχών Α1, Α2, Π1, Π2, Π3, Φ1, Φ2, Φ3. Επίσης ο εν λόγω φωτισμός δεν πρέπει να είναι απευθείας ορατός από το θαλάσσιο χώρο των ανωτέρω περιοχών σε απόσταση 1 ναυτικού μιλίου από την ίσαλο γραμμή. Για τους υφιστάμενους φωτισμούς που είναι ορατοί από τις παραλίες ωοτοκίας, πρέπει είτε να καταργηθούν, είτε να αποκρυφτούν αποτελεσματικά και να αλλαχτούν με φωτισμό χαμηλής πίεσης αέριου νατρίου.

 

10. Προϋπόθεση έκδοσης οικοδομικής άδειας στις περιοχές του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου καθώς και των περιοχών Τ1 και Τ3 της Περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ακόμα και εντός των οικισμών είναι η υποβολή ειδικής μελέτης φωτισμού κατά τα ανωτέρω και ένταξης των κτιρίων και των κατασκευών στο φυσικό τοπίο, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ε4 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

11. Κατά την εκτέλεση των έργων των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος διατάγματος και κατά την λειτουργία, ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου που αναφέρονται στα ίδια άρθρα, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, που υποδεικνύονται από την Λιμενική Αρχή Ζακύνθου, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977) όπως ισχύει.

 

12. Για τις δασικές εκτάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που έχουν αναφερθεί στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες των άρθρων 4 και 5.

 

13. Σε περίπτωση κατά την οποία μία ιδιοκτησία ευρίσκεται εντός δύο ή περισσοτέρων περιοχών προστασίας, η αρτιότητα υπολογίζεται σε ολόκληρο το γήπεδο, το κτίριο όμως κατασκευάζεται στο τμήμα του εκείνο που επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους δόμησης της ζώνης που εμπίπτει αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Ε5 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.