Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία, διοίκηση και διαχείριση της οριοθετούμενης από το άρθρο 3 περιοχής, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, που έχει την έδρα του στο Δήμο Ζακυνθίων και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Για τις σχέσεις του φορέα με την αλλοδαπή, η επωνυμία του αποδίδεται ως Management Agency of Zakynthos National Marine Park. Για τη σύσταση, λειτουργία, στελέχωση και γενικά για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στο Φορέα Διαχείρισης, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

2. Ο Φορέας Διαχείρισης ασκεί τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999. Περαιτέρω, εισηγείται προς το ελληνικό δημόσιο την εφαρμογή, στο απαιτούμενο μέτρο, των οικονομικών ρυθμίσεων του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

 

3. Πόροι του Φορέα Διαχείρισης είναι όσοι αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999.

 

4. Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζουν με κοινή απόφαση τους τον αριθμό των θέσεων του επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999.

 

5. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που συγκροτείται από:

 

Τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό.
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό.
Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό.
Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου.
Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ζακυνθίων.
Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Λαγανά.
Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου.
Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Καταλυμάτων, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

 

6. Τα πρόσωπα τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν την απαραίτητη ειδική επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και να διαθέτουν παραλλήλως και τοπικό δεσμό προς το προστατευόμενο αντικείμενο.

 

7. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όσες αναφέρονται στις παραγράφους 4)δ και 8 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999. Ο ορισμός των μελών του γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4)γ του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999. Τον Φορέα Διαχείρισης εκπροσωπεί σε κάθε δικαστική και εξώδικη υπόθεση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΣΤ του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.