Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 2, η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

2. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία, περιλαμβάνει δε τουλάχιστον:

 

α) κατά περίπτωση, τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία, και την προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης, καθώς και το ύψος και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που ενδεχομένως απαιτείται ως αντίτιμο αυτών των εγγράφων,

 

β) την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν,

 

γ) παραπομπή στην ήδη δημοσιευθείσα προκήρυξη,

 

δ) αναφορά των εγγράφων στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32,

 

ε) τα κριτήρια σύναψης της σύμβασης, εφόσον δεν αναφέρονται στην προκήρυξη.

 

3. Στις κλειστές διαδικασίες η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.

 

4. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες, εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ενδεικτική ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IIIΑ (προκαταρκτική ενημέρωση), 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, και εάν η ενδεικτική αυτή ανακοίνωση επιπλέον περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος IIIΓ (κλειστή διαδικασία) ή, όταν είναι δυνατόν, του παραρτήματος IIIΔ (διαδικασία με διαπραγμάτευση) εφόσον αυτά ήσαν διαθέσιμα κατά το χρόνο δημοσίευσής της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της οδηγίας 1997/52/ΕΚ.

 

5. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων δύνανται να γίνουν με επιστολή, με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα. Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή αποστελλόμενη προ της λήξεως της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

 

6. Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξι ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.

 

7. Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να συνταχθούν μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των τευχών που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσμία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 πρέπει να παρατείνεται ανάλογα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.