Προεδρικό διάταγμα 16/6/90b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης όροι και περιορισμοί δόμησης καθώς και ειδικοί όροι προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος κατά περιοχές με στοιχεία Ι, ΙΙ, ΙΙ)α, ΙΙΙ IV, IV)α, V και V)α που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Περιοχή Ι.

 

Χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986.

 

Στην περιοχή αυτή:

 

1. Επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κατοικίας. Κατ' εξαίρεση δύναται να επιτραπεί η εγκατάσταση βιολογικού σταθμού για την επιστημονική έρευνα της θαλάσσιας χελώνας, από δημόσιο, κοινοτικό ή ιδιωτικό φορέα που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προς τούτο.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων καθορίζεται στα 40.000 m2.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Ι) Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας 40.000 m2.

 

ΙΙ) Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίων 60 m2.

 

ΙΙΙ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 4 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

 

IV) Ελάχιστη απόσταση των ανεγειρομένων κτισμάτων από τη γραμμή του αιγιαλού 200 m.

 

Κατ' εξαίρεση στο τμήμα της ανωτέρω περιοχής που βρίσκεται κατά μήκος της περιοχής IV)α όπως αυτή ορίζεται στα ίδια ως άνω διαγράμματα, η ελάχιστη απόσταση των κτισμάτων από τη γραμμή του αιγιαλού ορίζεται σε 100 m.

 

V) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985). Κατ' εξαίρεση των παραπάνω περιπτώσεων Ι και IV για την ανέγερση βιολογικού σταθμού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και του νομοθετικού διατάγματος 439/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού (ΦΕΚ 36/Α/1970).

 

Β. Περιοχή ΙΙ.

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, γεωργικών αποθηκών και αντλητικών εγκαταστάσεων.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται στα 20.000 m2.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων ορίζονται ως εξής:

 

α. Για κατοικία:

 

Ι) Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας 20.000 m2.

 

ΙΙ) Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίων 200 m2.

 

ΙΙΙ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

 

IV) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

β. Για γεωργικές αποθήκες.

 

Ι) Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας 20.000 m2.

 

ΙΙ) Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίων 25 m.

 

ΙΙΙ) Μέγιστο ύψος 2,5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

 

γ. Κατά παρέκκλιση των εδαφίων α)ι και β)ι θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Γ. Περιοχή ΙΙ)α (περιλαμβάνονται δύο νησίδες).

 

Χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986.

 

Στην περιοχή αυτή:

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας.

 

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατάτμηση.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων, ορίζονται ως εξής:

 

Ι) Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας καθορίζεται ολόκληρη η έκταση της κάθε νησίδας.

 

ΙΙ) Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου 200 m2.

 

ΙΙΙ) Μέγιστο ύψος κτιρίου 5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

 

IV) Ελάχιστη απόσταση του κτίσματος από τη γραμμή του αιγιαλού 100 m.

 

V) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Δ. Περιοχή ΙΙΙ.

 

1. Επιτρέπονται η ανέγερση κατοικίας, κέντρων αναψυχής, γεωργικών αποθηκών, αντλητικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, υδατοδεξαμενών, αθλητικών εγκαταστάσεων και οι λατομικές δραστηριότητες.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων καθορίζεται στα 4.000 m2.

 

3. α) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται, ανάλογα με τη χρήση, οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

β) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω για την ανέγερση κέντρων αναψυχής καθορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων 200 m2.

 

Ε. Περιοχή IV.

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας τουριστικών και κοινωφελών εγκαταστάσεων και κέντρων αναψυχής.

 

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων 4.000 m2.

 

Προκειμένου για ανέγερση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται στα 8.000 m2.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

Ι) Μέγιστη συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης 4.000 m2.

 

ΙΙ) Μέγιστη δυναμικότητα 100 κλίνες ανά μονάδα.

 

ΙΙΙ) Για τους λοιπούς όρους δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985), 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988) προεδρικά διατάγματα.

 

β. Για την κατοικία εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ. Για την ανέγερση δημόσιων ή δημοτικών κτιρίων κοινής ωφέλειας απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

δ. Για τα κέντρα αναψυχής:

 

Ι) Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου 200 m2.

ΙΙ) Λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Ζ. Περιοχή IV)α.

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, τουριστικών και κοινωφελών εγκαταστάσεων.

 

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 10 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α. Για την κατοικία εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

β. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις καθορίζονται:

 

Ι) Μέγιστη συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης 2.000 m2.

 

ΙΙ) Δυναμικότης 15 κλίνες ανά στρέμμα.

 

ΙΙΙ) Γήπεδα των οποίων τμήμα τους εμπίπτει στην περιοχή Ι, εφόσον το τμήμα αυτό είναι μικρότερο ή ίσο με 1.000 m2, οικοδομούνται με τους όρους και περιορισμούς δόμησης της ανωτέρω περιοχής IV)α. Το παραπάνω τμήμα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αρτιότητας του γηπέδου και τα κτίσματα ανεγείρονται υποχρεωτικά στο τμήμα της περιοχής IV)α.

 

IV) Για τους λοιπούς όρους δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985), 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988) προεδρικά διατάγματα.

 

γ. Για την ανέγερση δημόσιων ή δημοτικών κτιρίων κοινής ωφέλειας απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

4. Ειδικές προδιαγραφές:

 

α. Ο τεχνητός φωτισμός των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (δημόσιων, κοινοτικών και ιδιωτικών) ως και ο κοινόχρηστος φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από τις ζώνες ξηράς και θάλασσας όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφιο α του άρθρου 3.

 

β. Οι είσοδοι των τουριστικών εγκαταστάσεων και οι ανοικτοί υπαίθριοι χώροι των τουριστικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να βλέπουν προς την πλευρά της θάλασσας.

 

γ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμενων επιγραφών και διαφημίσεων.

 

δ. Μέγιστο ύψος κτισμάτων 7 m.

 

Η. Περιοχές V και V)α.

 

Η περιοχή V ορίζεται 150 m δυτικά του υφισταμένου επαρχιακού δρόμου Ζακύνθου - Βασιλικού, όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα και εκτείνεται ανατολικά μέχρι τη γραμμή του αιγιαλού.

 

1. Επιτρέπεται στις περιοχές αυτές η ανέγερση παραθεριστικής κατοικίας, αποθηκών, υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων, εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κτιρίων κοινής ωφέλειας, τουριστικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κτιρίων και εν γένει πολιτιστικών εγκαταστάσεων, πρατηρίων βενζίνης και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων 4.000 m2.

 

Προκειμένου για ανέγερση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται στα 8.000 m2.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α. Για την κατοικία:

 

Ι) Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίου 200 m2.

 

ΙΙ) Συντελεστής δόμησης 0,2.

 

ΙΙΙ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

β. Για τις αποθήκες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

Ι) Συντελεστής δόμησης 0,3.

 

ΙΙ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985), 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και 20-01-1988 (ΦΕΚ 61/Δ/1988) προεδρικά διατάγματα.

 

δ. Για τις λοιπές χρήσεις εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με τα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

4. Ειδικές προδιαγραφές στην περιοχή V)α.

 

α. Ο τεχνητός φωτισμός των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (δημόσιων, κοινοτικών και ιδιωτικών) ως και ο κοινόχρηστος φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από τις ζώνες ξηράς και θάλασσας όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφιο α του άρθρου 3.

 

Επίσης στην περιοχή δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμενων επιγραφών και διαφημίσεων.

 

β. Οι είσοδοι και οι ανοικτοί υπαίθριοι χώροι των τουριστικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να βλέπουν προς την πλευρά της θάλασσας.

 

γ. Μέγιστο ύψος κτισμάτων 7 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του από 01-12-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 906/Δ/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.